Studieuppehåll, avbrott och avstängning

Studieuppehåll

Det kan ske förändringar i din planerade studietakt. Som doktorand har du rätt att ha studieuppehåll på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag eller militärtjänstgöring.  

Avbrott

Om du inte har för avsikt att fortsätta med dina forskarstudier behöver du skriftligen meddela din studierektor för forskarutbildning att du önskar avsäga dig din plats på forskarutbildningen. För detta ändamål ska avsedd blankett användas: Avbrott på forskarutbildningen

För att kunna återuppta studierna efter anmält studieavbrott, måste du ansöka om att bli antagen till utbildning på forskarnivå på nytt. Man ansöker då på samma villkor som alla andra som ansöker till den utlysta tjänsten, vilket gör att du inte är garanterad nyantagning.

Indragning av resurser

Enligt högskoleförordningen kan rektor besluta om att dra in doktorandens rätt till handledning och andra resurser. Det kan ske om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Detta regleras i högskolans handläggningsordning för indragning av resurser av för doktorander.