Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd samt förlagsort och förlag som ofta är universitetet. Om universitetet eller högskolan är förlag är det vanligt att skriva Univ. eller Högskolan som förläggare i stället för att upprepa hela namnet. Dessutom ska du ange vilken typ av examen det gäller; du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. För licentiatavhandling.
Det blir allt vanligare med så kallade beständiga länkar till avhandlingar. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den vara med i referensen, vare sig du läst avhandlingen i tryckt eller elektronisk form. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

Referens till källförteckningen - doktorsavhandling:
Azcárate, J. (2015). Beyond impacts: contextualizing strategic environmental assessment to foster the inclusion of multiple values in strategic planning. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167968

Bruce, C. (1997). The Seven faces of information literacy. Diss. University of New England, Australia. Adelaide: Auslib Press.

Pilerot, O. (2014). Design researchers' information sharing: the enactment of a discipline. Diss. Högskolan i Borås. Borås: Valfrid. http://hdl.handle.net/2320/13531

Referens till källförteckningen - licentiatavhandling:
Lind, M. (1996). Affärsprocessinriktad förändringsanalys: utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Lic.-avh. Linköping: Linköpings universitet.