Kapitel 

Kapitel i bok med redaktör.

Vissa böcker består av kapitel skrivna av olika författare där kapitlen är sammanställda av en redaktör. I regel är det aktuellt att referera till något av kapitlen i stället för till hela boken. Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, men även i de fallen ska uppgifter om bokens titel samt redaktörer finnas i referensen i källförteckningen. Notera att du ska skriva det lilla ordet I innan du anger redaktör eller titel. Efter titel anger du på vilka sidor kapitlet finns i boken. Kapitel i elektronisk form skrivs på samma sätt som kapitel i tryckt form. Finns en beständig länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör denna anges, vare sig du läst kapitlet i tryckt eller elektronisk form. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

I din text:  
(Nolin 2009)

Referens till källförteckningen:
Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj, ss. 257-282.

Det förekommer att denna typ av böcker har en indelning med kapitel där varje kapitel i sin tur har ett antal underkapitel.  Om hela kapitlet har en (eller flera) författare refererar du till kapitlet, men i de fall där det är olika författare till de olika underkapitlen refererar du till underkapitlet. Detta gäller till exempel böckerna Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik, Teoretiska grunder för vårdande och Lära till lärare.

Referens till källförteckningen – kapitel:
Wiklund Gustin, L. (2012). Medlidande. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 307-318.

Referens till källförteckning – underkapitel:
Arman, M. (2015). Att se patienten som en medmänniska. I Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, ss. 76-81.