Böcker 

Ibland är böcker skrivna av en författare och ibland har flera författare skrivit hela boken tillsammans. Denna typ av böcker kallas för monografier och referensen skrivs enligt nedanstående modell. Andra böcker har redaktörer istället för författare, sådana böcker kallas antologier och är upplagda så att olika författare har skrivit olika kapitel i boken. Du måste då skriva referensen utifrån det kapitel du läst och den författare som skrivit just det kapitlet. Se kapitel 7.1.1 för hur du skriver referenser till kapitel i bok med redaktör.

När man hänvisar till information ur en längre publikation som en bok eller rapport är det vanligt att ange på vilka sidnummer informationen finns. Detta som en hjälp till läsaren att hitta rätt i en text på hundratals sidor. Här varierar dock praxis. Följ instruktioner från din lärare eller handledare. Ange s. framför sidnummer när du hämtat informationen från en sida i boken och ss. när den är hämtad från flera sidor.

I referensen till en monografi ska det finnas uppgift om författare, verkets titel och utgivningsår. Observera att det är utgivningsår och inte tryckår som ska anges. Det ska dessutom finnas uppgift om förlagsort och förlag.
Det är vanligt att böcker omarbetas och ges ut i nya upplagor. Från och med den 2:a upplagan ska du ha med uppgift om upplaga.

Du refererar till elektroniska böcker (e-böcker) på samma sätt som till tryckta.

I din text:
(Eklund 1987)
(Eklund 2017, s. 57)

Referens till källförteckningen:
Eklund, K. (1987). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. Stockholm: Tiden.
Eklund, K. (2017). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 14 uppl., Lund: Studentlitteratur.