Uppsatser

Till uppsatser räknas slutarbeten på kandidat-, magister- och masternivå. I referensen ska du ange uppsatsnivå, samt inom vilket ämnesområde uppsatsen är skriven, därefter ort och lärosäte.
För uppsatser som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man även anger länken sist i referensen.

I din text:
(Nordberg 2020)

Referens till källförteckningen:
Nordberg, T. (2020). Till för alla: En studie om besökares förhållanden till biblioteksrummet som plats vid ett flerspråkigt folkbibliotek. Masteruppsats, Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås: Högskolan i Borås. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23304