Källförteckningen

Källförteckningen eller referenslistan placeras sist i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete. För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att antingen ha hängande indrag i referenserna eller en blankrad mellan varje referens.

Nedan följer ett urval av de referenser som finns i guiden. Fler exempel finner du i Harvardguiden i pdf-format.

Källförteckning
Azcárate, J. (2015). Beyond impacts: contextualizing strategic environmental assessment to foster the inclusion of multiple values in strategic planning. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167968

Eklund, K. (2017). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 14 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Ellgaard, H. (2008). Gud Fader på Himmelsbågen [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gud_Fader_3a.jpg [2013-03-25]

Konsumentverket (2013). Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror. Karlstad: Konsumentverket. http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2013/rapport-2013-5-marknadskontroll-leksaker-kov.pdf

McGain, F. & Naylor, C. (2014). Environmental sustainability in hospitals: a systematic review and research agenda. Journal of Health Services Research & Policy, 19(4), ss. 245-252. doi:10.1177/1355819614534836

Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj, ss. 257-282.

Rosenqvist, H. (2017). Nya miljardnotan slår mot boråsarna. Borås Tidning, 20 juni, ss. 4-5.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf