Svenska lagar och förordningar 

I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. I din text ska du ange lagens SFS-nummer och namnet på lagen. Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning.
Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull. Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare/handledare.
Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel. Ort blir Stockholm och förlag blir det departement som ansvarat för att stifta lagen.

I din text:
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) regleras högskolebibliotekens verksamhet…

Referens till källförteckningen (utesluts vanligtvis):
SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet.

För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida.

I din text:
I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800)står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”.

Referens till källförteckningen:
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.