Referera enligt Harvard

Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, en hänvisning i texten (texthänvisningen) och en bibliografisk beskrivning i källförteckningen (referensen). Det är viktigt att texthänvisningen överensstämmer med huvuduppslaget i referensen.

Alla exempel i guiden visar hur det ska se ut I din text och hur Referensen till källförteckningen ska skrivas.

Texthänvisningen

Texthänvisningen består av en parentes som vanligtvis innehåller författarens efternamn och källans utgivningsår. Texthänvisningen placeras i den löpande texten. Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa skall du skriva en texthänvisning. Det viktiga är att det som står i din texthänvisning tydligt pekar på den aktuella referensen i din källförteckning. Det får inte finnas minsta tvivel om vilken referens du hänvisar till.
Hur texthänvisningen placeras i texten varierar. Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga men följ praxis inom ditt ämnesområde.

I din text:
...en modell som kallas constructive alignment (Biggs 1999).

Ange sida i texthänvisningen

När man hänvisar till information som hämtats från en eller ett par sidor i en längre text är det vanligt att man anger var, det vill säga på vilken sida eller vilka sidor, i publikationen informationen återfinns. Här varierar dock praxis. Följ eventuella instruktioner från din lärare eller handledare.
I vissa exempel i denna guide anges sida i texthänvisningen, i andra inte.

Källförteckningen/referens

Här finns alla uppgifter som behövs för att kunna identifiera ett dokument och hitta det. En referens är en så kallad bibliografisk beskrivning av en publikation. Det som avgör hur en referens ska skrivas är i huvudsak tre saker:

• Hur många författare det är, om de kan förväxlas, om de är redaktörer eller om det är en institution eller organisation som står som författare.
• Vilken typ av publikation det är.
• I vissa fall även var publikationen återfinns.

Varje typ av publikation eller dokument beskrivs på ett unikt sätt. I Harvardsystemet ska du på ett tydligt sätt markera huvudpublikationens titel, använd kursiv text för detta.
För tidskriftsartiklar är tidskriften huvudpublikation och för bokkapitel är det boken.

Exempel på referensen till källförteckningen:
Biggs, J. B. (1999). Teaching for quality learning at university. Buckingham: Open University Press

Utgivningsår saknas

Ibland saknas uppgift om utgivningsår eller publiceringsdatum. Det är mest vanligt i dokument på webben men förekommer också när det gäller tryckt material. Om du ansträngt dig för att hitta men ändå inte kan fastställa år eller datum för publiceringen ska du ange att det saknas med u.å. (utan årtal) i parentesen.

Mer information om texthänvisning och källförteckningen finner du i Harvardguiden i pdf-format.