BHS: Licentiatseminarium - Hana Marcetic

För avläggande av filosofie licentiatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap försvarar Hana Marcetic sin avhandling, Sociotechnical Imaginaries of Data Feminism: How Scholars with Feminist Approaches Interpret the Datafied Present and Envision Futurities.

Här finns avhandlingen tillgänglig i sin helhet 

Opponent är docent Hanna Carlsson från Linnéuniversitetet.

Granskare är Ann-Sofie Axelsson, Chalmers tekniska högskola. Niklas Sörum, Högskolan i Borås är ersättare för opponent och granskare. 

Huvudhandledare: Jutta Haider
Biträdande handledare: Rachel Pierce

Publik kan ta delta på plats i sal C203 eller följa den kostnadsfritt digitalt via zoom. Länk till zoom.

Seminarieordförande är professor Ola Pilerot.
Seminariet hålls på engelska.

Abstract: 
I det globala väst har elektroniska enheter som smartphones och surfplattor blivit allmänt förekommande verktyg i det dagliga livet. De underlättar kommunikation, navigering och handel, samt andra online-aktiviteter vilket genererar mängder av användardata på en aldrig tidigare skådad nivå. Denna licentiatuppsats undersöker perspektiven hos forskare som använder feministiska tillvägagångssätt för att förstå och konceptualisera framväxande teknologier. Särskilt fokus läggs på artificiell intelligens, maskinlärning och algoritmer, som använder data för att representera verkligheter och levda erfarenheter. Genom att grunda sina perspektiv i den feministiska traditionen, att kritisera maktstrukturer och hegemonier, erbjuder forskare värdefulla insikter om föreställningar kring en teknologiskt understödd framtid som går utöver inkludering och istället prioriterar mångfald. Den här texten undersöker hur forskare med feministiska tillvägagångssätt förstår den datafierade (datafied) nutiden och föreställer sig framtida. Denna licentiat avhandling undersöker också hur potentiella risker och fördelar med datafiering (datafication), översättning av handling till data, uttrycks i datafeministiska texter. I den första artikeln, ”Feminist Data Studies and the Emergence of a New Data Feminist Knowledge Domain”, genomfördes en serie sökningar i databaser och sökmotorer, följt av en citeringskedja för att samla in relevanta vetenskapliga texter. Datainsamling följdes av visualisering och närläsning, samtidigt som sociotekniska imaginärer användes som en konceptuell lins. Detta tillvägagångssätt underlättade en utforskning av hur forskare med feministiska perspektiv föreställer sig, tolkar och omdefinierar datadrivna teknologier. Den andra artikeln, ”Utopian and Dystopian Sociotechnical Imaginaries of Big Data”, jämförde inramningar och uppfattningar om big data med de som identifierats i policy från Europeiska kommissionen. Kappan understryker flera viktiga resultat. För det första betonas de nyanserade implikationerna av synlighet och representation i sammanhang kring datafiering. Särskilt spänningen och de kontrasterande uppmaningarna för att synliggöra marginaliserade grupper, att skydda deras privatliv och mildra potentiell skada. För det andra diskuteras hur maktdynamiker och marginaliserade gruppers sårbarhet är centrala i diskussioner om kontroll över dataflöden. Slutligen visade sig korrigerande ansatser och feministisk vägran vara sätt på vilka forskare försöker bidra till mer jämlika och inkluderande teknologiska framtider. Dessa resultat bidrar till att synliggöra hegemonier och maktobalanser i databaserade system utifrån perspektiv hos forskare med feministiska ansatser, samt hur dessa forskare gör motstånd mot dem.