Källförteckningen

Källförteckningen eller referenslistan placeras sist i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete. För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att antingen ha hängande indrag i referenserna eller en blankrad mellan varje referens.

Här följer ett urval av de referenser som finns i guiden. Fler exempel hittar du i Harvardguiden i pdf..


Källförteckning
Eklund, K. (2017). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 14 uppl., Studentlitteratur.

Goworek, H., Fisher, T., Cooper, T., Woodward, S. & Hiller, A. (2012). The sustainable clothing market: an evaluation of potential strategies for UK retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(12), ss. 935–955. doi:10.1108/09590551211274937

Högskolan i Borås (2020). Hur är det att plugga på distans under Corona? [video]. https://www.youtube.com/watch?v=FcMgb8m_ykI [2021-06-21]

Keune, S. (2018). On textile farming: seeds as material for textile design. Lic.-avh. Högskolan i Borås. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13920

Konsumentverket (2019). Hållbara val av kött (Rapport 2019:5). https://publikationer.konsumentverket.se/hallbarhet/rapport-2019-5-hallbara-val-av-kott

Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Btj, ss. 257-282.

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Kulturdepartementet.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Skolverket (2021). Samordnare för nyanländas utbildning. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/samordnare-for-nyanlandas-utbildning [2021-06-21]