Högskolan i andra montrar

Dela Läslust – med vem då?

Tid: Torsdag 28/9, kl. 12:00–12:20

Plats: Biblioteks & berättarscenen, D02:01

I projektet Dela Läslust har bibliotekspersonal i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland arbetat med att utveckla det läsfrämjande arbetet. Jenny Lindberg, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, har utvärderat projektet och reflekterar utifrån fokusgruppsintervjuer med projektdeltagare. Vad har hänt under projekttiden? Vad har vi lärt oss?

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända

Tid: Torsdag 28/9, kl. 14:40–15:00

Plats: Biblioteks & berättarscenen, D02:01

Vad har de nyanländas närvaro inneburit för folkbiblioteken? Hur har bibliotekspersonalens arbete förändrats? Vilka svårigheter och utmaningar ställs biblioteken inför? Forskaren Ola Pilerot presenterar resultatet av en studie som gjorts på uppdrag av Länsbibliotek Uppsala och Länsbibliotek Dalarna.

Kollegialt lärande i praktiken

Tid: Torsdag 28/9, kl. 15:40–16:00

Plats: C05:21

Lill Langelotz, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, om lärares kompetensutveckling i allmänhet, och kollegialt lärande i synnerhet.

Årets bästa B&I-uppsats

Tid: Torsdag 28/9, kl. 17:40–17:50

Plats: Biblioteks berättarscenen, D02:01

För femte året i rad delar Axiell Sverige ut pris till en välförtjänt uppsats från Bibliotekshögskolan i Borås.

Crowdfunding för kreativa? Om skapande och finansiering

Tid: Fredag 29/9, kl. 12:00–12:30

Plats: Svenska Tecknare, A02:27

Serieskaparen Kim W. Andersson resonerar kring fördelarna och fallgroparna i att crowdfunda sin utgivning. Linnéa Lindsköld, forskare i kulturpolitik och offentligt kulturstöd vid Bibliotekshögskolan i Borås, sätter fenomenet i en kulturstöds-kontext. Samtalsledare: Maina Arvas, kulturjournalist och redaktör för Svenska Tecknares tidskrift Tecknaren.

68-kyrkan:

Tid: Fredag 29/9, kl. 13:30–14:00

Plats: B04:21

Intervju med Johan Sundeen, docent vid Bibliotekshögskolan, om 68-kyrkan.

Är E-sport en väg till bildning?

Tid: Fredag 29/9, kl. 14:00–14:20

Plats: Fredagsscenen, H05:20

E-sporten växer i Sverige och antalet gymnasieutbildningar blir allt fler. Enligt E-sportstjärnan Emil "HeatoN" Christensen visar forskning att e-sportande bidrar till snabbare språkmässig utveckling och förmåga att fatta beslut under press. Är detta en ny väg till ungdomars kunskap och bildning?

Medverkande: Emil "HeatoN" Christensen, E-sportstjärna och Carin Falkner, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Borås

Har vänstern tagit makten över kyrkan?

Tid: Fredag 29/9, kl. 16:30–16:50

Plats: Se Människan, G02:10

Med jämna mellanrum bryter debatter ut om politiseringen av Svenska kyrkan. Inte sällan är temat att andlighet och teologi har ställts i skuggan av ett samhällsengagemang i linje med den profana vänsterns agenda. Forskaren Johan Sundeen menar att arvet efter 1968-rörelsen tydligt präglat inflytelserika opinionsbildare inom Svenska kyrkan. Han samtalar med Björn Vikström.

Jag spelar alltså lär jag

Tid: Fredag 29/9, kl. 16:50–17:20

Plats: Om: Bildning, C02:02

Att pojkar som grupp presterar sämre i skolan kan bero på att de ägnar mer tid åt data- och tv-spel än vad flickor gör. E-sportstjärnan Emil "HeatoN" Christensen menar att det finns forskning som stödjer att spelandet bidrar till snabbare språkutveckling. Carin Falkner är forskare vid Högskolan i Borås och menar att spelandet, och inte minst att aktivt ingå i den gemenskap som finns kring spelandet, leder till insikter som är möjliga att förstå som bildning.