BHS: Disputation Ulrika Centerwall

Ulrika Centerwall disputerar inom Biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingen: Att ta plats och göra skillnad: skolbibliotekariepraktiker i framgångsrika verksamheter

Avhandlingen offentliggörs på spikdagen, 20 maj. 

Opponent är Fil dr Fredrik Hanell från Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper.

Betygsnämndsledamöter är docent Lovisa Bergdahl, Södertörns högskola, docent Nils Hammarén från Göteborgs universitet och professor Kerstin Rydbeck från Uppsala universitet.

Disputationsordförande: Professor Jutta Haider

Disputationen ges på svenska.

Huvudhandledare: Jan Nolin
Biträdande handledare: Cecilia Gärdén och Lill Langelotz

Publik kan ta del av disputationen antingen på plats i sal C203 eller digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan: Annonseras 1 vecka före disputation

Abstract: Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar på engelska och en kappa på svenska. För avhandlingsstudien intervjuades 22 skolbibliotekarier som arbetade på framgångsrika skolbibliotek i svenska högstadie- och gymnasieskolor.

Syftet med studien är att bidra till fördjupade kunskaper om skolbibliotekariers arbete för att skapa framgångsrika skolbiblioteksverksamheter och hur det kan förstås med hjälp av begreppet skolbibliotekariepraktiker. I delstudierna utforskas det jag benämner som studiens empiriska aspekter, det vill säga: skolbibliotekariers identitet och synlighet, skolbibliotekarien som pedagogisk resurs och arbetet med normkritiska perspektiv. Fyra empiriskt orienterade forskningsfrågor ledde fram till frågan: På vilka sätt bidrar skolbibliotekariepraktiker till skapandet av framgångsrika skolbibliotek? Fyra olika praktikteoretiska ansatser utgör de teoretiska utgångspunkterna för studien. Dessa ansatser kommer ur teorierna om performativitet (Butler 1997; 2006; 2011), infrastruktur (Star & Ruhleder 1996) och infrastruktur för lärande (Guribye 2005; Guribye och Lindström 2009) samt teorin om praktikarkitekturer (Kemmis et al. 2014).

Avhandlingens titel Att ta plats och göra skillnad har kopplingar till studiens fem forskningsfrågor. Det rör sig för det första om skapandet av en performativ professionell identitet som skolbibliotekarie genom vilken en bibliotekarie framträder som syns, hörs, förändrar och gör skillnad. För det andra diskuteras sätt att ta plats kopplade till bibliotekets och bibliotekariens synlighet på skolan vilka skapas genom synliggörande och förespråkande. Bibliotekariens allt viktigare roll i klassrummen blir ett tredje sätt att ta plats där bibliotekarien fungerar som ett stöd för hela skolan genom undervisning, projektledning och skolutveckling. För det fjärde tar skolbibliotekarierna plats som drivande av skolans demokratiarbete. För det femte kan dessa sätt att skapa, driva fram och utveckla skolbiblioteksverksamhet begreppsliggöras som skolbibliotekariepraktiker. Genom analyserna framträder hur identitets- och relationsskapande, synliggörande och platstagande utgör viktiga delar i dessa praktiker.