Högre seminariet inom BoI: Planseminarium

Högre seminariet vid biblioteks och informationsvetenskap presenterar

Fereshta Westin, doktorand vid institutionen för biblioteks och informationsvetenskap, presenterar sitt pågående forskningsprojekt.

Kommentatorsgrupp består av universitetslektor David Gunnarsson Lorentzon, doktorand Elisa Tattesall Wallin och doktorand Olof Falk.

Handledare: Professor Jutta Haider och universitetslektor Gustaf Nelhans

Språk: Engelska

Chair: Professor Jan Nolin

Zoom: Meeting ID: 614 1600 9691

På ett planseminarium lägger doktoranden fram en fullständig avhandlingsplan, som bör innehålla en introduktion där forskningsproblemet introduceras och en precisering av avhandlingens syfte och frågeställningar, metod och genomförande samt etiska överväganden samt preliminär tidsplan för arbetet.