Hållbara hus

Hållbara hus i fokus

Foto: Tengbom arkitekter

I högskolans forskning och utbildning på byggområdet går hållbarhet som en röd tråd i verksamheten. Byggkonstruktion, materialval, återvinning och deponi är några viktiga delar i att reducera miljöavtrycken vid renovering och byggnationer. Genom nära samverkan med branschen kommer kunskaperna snabbt till nytta.

– Vi har alltid varit duktiga på grundutbildning. För några år sedan insåg vi att vi behöver mer forskning för att fortsätta ha en gynnsam grundutbildning, säger Kimmo Kurkinen, studierektor för byggutbildningarna. Han började själv som student på byggingenjörsutbildningen på 1990-talet och har sedan stannat kvar på högskolan, först som universitetsadjunkt och senare som studierektor.

Stiftelse för hållbart samhällsbyggande

Ungefär samtidigt som byggutbildningen internt började diskutera behovet av mer forskning, satt Agnes Nagy, universitetslektor i byggteknik, i ett branschråd med lokala företrädare för byggsektorn. Rådet diskuterade både framtida visioner och aktuella behov på bostadsmarknaden i Borås med omnejd.

– Vi kom fram till att vi på högskolan måste göra något konkret som är knutet till verkligheten i Borås. Det var då Norrby kom upp, ett miljonprogramområde som behövde renoveras och lyftas som stadsdel, säger Agnes Nagy.

I samma branschråd satt även Gunnar Ivarson, grundare av byggföretaget Wästbygg. Han hade nyligen donerat pengar till stipendier för duktiga byggstudenter och nu tog han initiativ till Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande som instiftades 2012. Hittills har donationerna omfattat drygt 25 miljoner kronor.

Donationerna har möjliggjort allt från byggpubar till professur och doktorander. Pubkvällarna för studenter och företag har gett studenterna värdefulla kontakter under lättsamma former och möjligheter till praktik och anställningar. Företagen har å sin sida kunnat ta del av ny forskning på byggområdet och fått kontakt med studenter som kan göra examensarbeten kring frågor som företagen behöver få belysta.

Samarbete mellan högskolan och näringslivet

Byggteknik är en del av det nybildade Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås, ett flervetenskapligt center med hållbarhetsperspektiv. En viktig del av centret är Innovationsplattform Norrby som är en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och medborgare. Parterna arbetar tillsammans med de utmaningar som finns inom hållbar samhällsbyggnad.

– Vår forskning inom bygg kännetecknas av samhällsbehovet och av att bygga på ett hållbart sätt. I och med att vi kopplat oss till Innovationsplattform Norrby har vi också kunnat bygga upp otroliga nätverk med alla som jobbar med hållbart samhällsbyggande, säger Agnes Nagy. Magisterutbildningen i byggteknik är en direktföljd av Innovationsplattform Norrby. Behovet av kunskaper inom hållbart byggande blev tydligt i och med att byggena inte var tillräckligt hållbara.

Just nära och praktisk samverkan med näringsliv och samhälle lockade Staffan Svensson att söka Gunnar Ivarsons professur. Hösten 2014 var han på plats, som professor i konstruktionsmaterial och byggteknologi.

– Vi är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, men väldigt mycket har hänt under kort tid. Det är viktigt att tänka på hur vi kan bygga bättre ur alla aspekter, vilka material vi har i byggandet, men också ekonomiskt och socialt hållbart. Där behöver vi laborationsbiten.

Bygglabb för forskning och innovation

Utöver Innovationsplattform Norrby, som är en verklig miljö för forskning och innovation, finns två bygglabb under utveckling på Högskolan i Borås, ett för betong och ett för övriga material.

– Vi är en av få högskolor som bygger laboratorium med fokus på byggteknik och mekanik. De flesta lärosäten har lagt ner sina bygglabb, men här ser vi verkligen behovet, både för utbildning och för forskning.

Staffan Svenssons egen forskning är inriktad mot material och konstruktion och hans första doktorand, som började i juni förra året, forskar på hur man kan använda en kombination av materialen trä och betong. Syftet är att bygga säkert och hållbart och att ersätta material som kräver mycket energi att tillverka, som inte är förnyelsebara eller som gör permanent skada i naturen när de utvinns.

– Att ersätta miljötunga material med sådana som är positiva för miljön, alltså trä, blir alltmer intressant i Europa. Vi är duktiga på träområdet.

En annan viktig utveckling för högskolan ser Staffan Svensson i byggnadsfysik och energieffektivitet i byggnader.

Vill starta en masterutbildning

Tack vare Gunnar Ivarsons stiftelse har högskolan även kunnat rekrytera Katarina Malaga, vd vid CBI Betonginstitutet, som adjungerad professor till centret. Hon är sedan tidigare bekant med högskolan, byggstudenter brukar komma på studiebesök och utföra laborationer vid CBI Betonginstitutet. En del av studenterna har hon handlett och några av dem har hon senare rekryterat. I dagarna väntar hon sin första egna doktorand, till ett projekt som ska handla om att återvinna byggavfall.

– Att bygga handlar så mycket om att ta hand om och återvinna material och byggavfall. Kan man återvinna eller återanvända avfallet eller hur ska man annars deponera det?

I Katarina Malagas uppdrag ingår också att vara med och ta fram en masterutbildning. Just återvinning och renovering ser hon som en viktig framtida nisch för Högskolan i Borås.

– I dag finns ingen utbildning som är inriktad på att renovera byggnader. Stora delar av miljonprogrammet står inför renoveringsåtgärder. Där fyller vi ett behov, säger hon.

I slutet av 2016 väntas byggområdet ha fem eller sex verksamma doktorander, finansierade via stiftelsen och andra forskningsfinansiärer. Utvecklingen mot ett eget forskningsområde, hållbart samhällsbyggande, har börjat och är strategiskt viktigt för högskolan.

Byggteknik
är en del av centrumbildningen Centrum för hållbart samhällsbyggande (CSHB). Det är en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer.

Uppgiften är att stödja, initiera och utveckla aktiviteter som är relaterade till hållbart samhällsbyggande.

Målet är att centret ska bidra till att skapa ett ekologiskt, socialt, ekonomiskt och tekniskt hållbart samhälle.

Området byggteknik ska bland annat verka för att utveckla Borås framtida försörjningssystem, för energieffektivisering och energieffektivt byggande samt för nya byggmaterial- och processer som bidrar till ett hållbart byggande.

Entusiastiska om framtiden

Professor Staffan Svensson tror att det kommer ta några år. Området måste först växa med fler aktiva forskare och lärare. Han ser en stark potential i de två bygglabben och tror att de kommer att sätta Högskolan i Borås på kartan.

– Vi ser också att högskolans ledning stödjer oss och satsar hårt på hållbarhet. Det händer mycket inom hållbart samhällsbyggande just nu, konstaterar universitetslektor Agnes Nagy.

Även Kimmo Kurkinen, som varit med i byggområdets utveckling redan som student för drygt tjugoår sedan, är entusiastisk när de senaste årens snabba utveckling kommer på tal.

– Vi har ett starkt söktryck till grundutbildning och magisterprogram, nära samverkan med företag och andra intressenter i regionen, två bygglabb och en stark finansiär i stiftelsen. Nu väntar masterutbildning och ett eget forskningsområde!

Läs mer

Mer om Staffan Svensson

Mer om Katarina Malaga

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Text: Helena Lind
Foto: Suss Wilén