Hemtjänst i fin form

– För att vård- och omsorgspersonalen inom hemtjänsten ska hålla i längden behöver vi skapa rätt förutsättningar för den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön, säger Katrin Skagert, universitetslektor i arbetsvetenskap, och får medhåll av Maria Wolmesjö, docent och universitetslektor i socialt arbete.
– Om de som arbetar i och de som leder verksamheten får rätt stöd och förutsättningar så är det fullt möjligt, det insåg vi ganska tidigt i projektet, skjuter hon in.

I början av 2016 beslutade Göteborgs Stad om en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten – för att främja hälsa och förebygga ohälsa, för att minska sjukskrivningar, för att behålla befintlig personal och för att attrahera ny. Några månader efter beslutet tilldelades Katrin Skagert och Maria Wolmesjö, tillsammans med forskarkollegor vid Institutet för stressmedicin och Karolinska Institutet, fyra miljoner kronor från AFA Försäkring för att följa, stödja och utvärdera implementeringen av handlingsplanen under en treårsperiod.

Handlingsplanen omfattar hela Göteborgs hemtjänst, och två stadsdelar: Östra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo har valts ut och ingår i forskningsprojektet. I de två stadsdelarna genomförs en ettårig pilotstudie där medarbetarna får två timmars fysisk aktivitet i veckan på betald arbetstid. Dessutom införs ett nytt digitalt bemanningsplaneringssystem för schemaläggning och arbetsplanering.

Men fysisk aktivitet, ingår inte det per automatik inom hemtjänsten?

– Jo absolut. Det är en komplex verksamhet där vård- och omsorgspersonal rör sig mellan olika bostäder och där arbetsuppgifterna varierar efter de behov som brukarna har. Många gånger är det tungt både fysiskt och psykiskt och just därför är det viktigt att stärka kroppen med träning och fysisk aktivitet, säger Maria Wolmesjö. I takt med att befolkningen blir äldre sker alltmer kvalificerad och avancerad vård i hemmet, vilket ställer ökade krav på vård- och omsorgspersonalens kompetens. Samma personal hjälper också till med såromläggning, läkemedelshantering, förflyttning, hygien, på- och avklädning, matlagning och skötsel av bostaden som städ och tvätt. Dessutom motiverar och involverar de sina brukare i olika aktiviteter. Med andra ord är det lätt att förstå att arbetet kan vara påfrestande på flera sätt.
– Målsättningen är att hälsa ska bli en ordinarie arbetsuppgift för personalen även när pilotprojektet är över. Forskning visar att vi mår bättre om vi rör på oss, men det måste också finnas utrymme för det, säger Katrin Skagert.

Möter otroligt motiverade människor

Forskningsprojektet har pågått sedan september 2016 och redan tidigt i projektet insåg forskarduon att det finns goda möjligheter att förändra arbetsmiljön inom hemtjänsten. Maria Wolmesjö berättar mer:
– Vi har genomfört ett flertal så kallade framtidsverkstäder tillsammans med medarbetare, chefer och hälsoutvecklare där vi arbetar med arbetsmiljöfrågor i olika steg och där verksamheten själva identifierar och reflekterar kring både problem och lösningar. Vi möter otroligt motiverade människor som vill förändra och som har tankar, idéer och visioner som är fullt genomförbara.

Det som efterfrågas är bland annat tid och resurser, schemaomläggningar som förenklar arbetet, jämnare fördelning mellan lätta och tunga vårdpass, tillgång till träningslokaler och möjlighet att involvera brukarna i fysisk aktivitet. Upplevelsen av tidsbrist och stress ses generellt som ett hinder, men genom framtidsverkstäderna väcktes flera kreativa idéer i stort som smått som nu prövas i verksamheten och som kommer att följas av forskarna.
– Det är viktigt att lyfta fram att det är möjligt att förändra och att motivationen finns. Självklart finns det några som inte är motiverade, men som forskare fokuserar vi på de som vill. Vi ska möjliggöra för människor att göra medvetna val som förbättrar arbetsmiljön, säger Katrin Skagert.

Morgongympa bra för teamkänsla och samhörighet

Ett konkret förslag, inom ramen för fysisk aktivitet, som kom fram under framtidsverkstäderna var morgongympa. I regel samlas medarbetarna i början av arbetspasset för att gå igenom schemat och då finns det också utrymme för några minuters gemensam morgongympa.
– Det är en form av uppvärmning inför dagen och det skapar också gemenskap, vi har sett att det är viktigt för teamkänsla och samhörighet, säger Maria Wolmesjö.

Flera gånger glider samtalet in på förändring och påverkan. Det är tydligt att det är det som driver forskarna i deras arbete. En positiv förändring inom hemtjänsten kan betyda mycket för många – medarbetare och deras chefer, vårdtagare och deras anhöriga.
– För mig är det superspännande att se hur forskning kan göra nytta, kan vi bidra på något vis, då blir jag supermallig, skrattar Katrin Skagert.
– Vi kan båda prata jättelänge om det här, fortsätter hon. Det här är en ren jämställdhetsfråga eftersom det i stor utsträckning rör sig om kvinnor som är lågavlönade – kvinnor som riskerar att bli fattigpensionärer om de inte håller i sitt arbete. Kan vi få sjukskrivningarna att minska vore det helt fantastiskt.

Framöver kommer Maria Wolmesjö och Katrin Skagert att fortsätta följa arbetet med handlingsplanen. Genomförda hälsoprofiler kommer att analyseras och nya forskningsfrågor identifieras för den fortsatta processen. Sedan är nästa steg att intervjua vård- och omsorgspersonal samt chefer om hur de upplever sitt arbete och hur de kan komma runt eventuella hinder. Andra kommuner har redan hört av sig för att få veta mer om forskningsprojektet.
– Vår förhoppning är att idéer från detta projekt ska spridas vidare till andra verksamheter. Resultatet kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i en sammanfattande rapport som bland annat kommer att kunna användas i kompetensutveckling av medarbetare och i ledarutbildning för chefer, avslutar Maria Wolmesjö.

Text: Rebecca Lindholm
Illustration: Karolina Lilliequist
Foto: Suss Wilén