Illustration

Idéfabriken Borås tar form

”Innovationsplattform Borås” drivs av Borås Stad, Högskolan i Borås, Borås Energi och Miljö samt RISE och har som mål att skapa en bättre miljö för arbetet mot en hållbar stadsutveckling i Borås. Arbetet sker i projektform och plattformen får kontinuerligt in projekt- och idéförfrågningar från både forskare, företagare, kommunanställda och privatpersoner.

Innovationsplattform Borås
”Innovationsplattform Borås” drivs av Borås Stad, Högskolan i Borås, Borås Energi och Miljö samt RISE.

Plattformen är en fortsättning på ”Innovationsplattform Norrby”,  ett projekt som pågick 2013-2015 och drevs av samma aktörer.  Inom plattformen sågs stadsdelen Norrby som ett living lab, där nya lösningar i form av till exempel nya avfallssystem forskades fram  tillsammans med Norrbybor.

I den nya etappen är fokus på hela Borås.

Projektet finansieras av Vinnova i tre år, 2016-2018. Nationellt är sex plattformar etablerade (Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund, Kiruna och Borås).

– Syftet med projekten är att de ska komma samhället till nytta, att det finns en tanke och en koppling till samhället. Det kan till exempel vara att skapa nya tjänster som förenklar invånarnas vardag, säger Heiti Ernits, forskare vid RISE och biträdande projektledare i plattformen.

Agnes Nagy är universitetslektor i samhällsbyggnad inriktning byggteknik vid Högskolan i Borås, och delaktig som forskare i plattformen. Hon menar att ”Innovationsplattform Borås” ger möjlighet att lära känna andra organisationers och myndigheters strukturer, vilket är viktigt både i undervisning och i forskning.

– Innovationsplattformen är en infrastruktur för samverkan. Den ger oss forskare en möjlighet att höra vad samhället behöver och efterfrågar. Det är ett bra sätt att bli inspirerad på och få idéer om vad forskningen kan hjälpa till med. Våra utbildningar är alltid matchade mot samhället, men så är det inte alltid med forskningen. Dessutom finns det en nära kontakt till politikerna i plattformen, vilket gör det lättare att förankra projekt, säger Agnes Nagy.

Exempel på projekt i plattformen

Kraftsamling Sjöbo, start 2017
Stadsdelen Sjöbo i Borås har sjunkande siffror när det gäller bland annat förtida död, inkomst, sysselsättningsgrad, deltagande i föreningsliv och val, samtidigt som brottsligheten ökar. Politikerna har enats om att kraftsamla för att vända den negativa trenden. Inom projektet kommer kunskap och  resultat skalas upp lokalt och nationellt.

Kunskapen och resultatet från "Kraftsamling Sjöbo" kommer att tas tillvara inom ”Innovationsplattform  Borås” för att stärka Borås Stads innovationsförmåga. Högskolan i Borås kommer att dokumentera kunskapen som bildas i Sjöbo vilket ger möjlighet för ett lärande som kan spridas i staden samt nationellt och bidra till kunskapsutvecklingen av innovationsledning i städer.

Projektet drivs av ”Innovationsplattform Borås” i samverkan med Högskolan i Borås, Borås Stad, Science Park Borås, Drivhuset och RISE.

Innovativa återvinningsstationer, start 2015
Projektets syfte är att utveckla nya idéer hur man kan utveckla en attraktiv och innovativ återvinningsstation, i detta fall på Kransmossen i Borås. Enligt en enkätundersökning som gjorts i projektet framgår det att de viktigaste faktorerna för att få en bra upplevelse av att lämna förpackningsmaterial vid en återvinningsstation är att sopkärlen inte är fulla och att det finns lättförståeliga skyltar som visar vilket material som ska slängas vart.

En idé som har testats i projektet är att sopkärlen har försetts med QR- koder, som invånarna kan använda för att rapportera om det är fullt i ett kärl. QR-kodrapporteringen är kopplad till ett Twitterkonto. En annan idé som har testats är nya tydliga skyltar med färgkoder, så att det blir lättare att förstå vilket förpackningsmaterial som ska slängas i vilket kärl.

Projektet drivs av Borås Energi och Miljö i samverkan med RISE,  Högskolan i Borås och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Generellt är det många projekt i dag där resultaten inte implementeras, det beror delvis på alla hinder som inte löses utmed projektets gång, något som innovationsplattformen vill ändra på.

De projekt som ingår i plattformen drivs av egen kraft, men får stöd och hjälp under projektet.

– Vi följer projekten och lär av dem, vi kan också gå in och stötta med att hitta rätt kompetens och samarbetspartners eller hjälpa till med extra resurser om det skulle behövas, säger Heiti Ernits.

Alla möten, besök och förfrågningar som kommer in för projektgruppen statistik på, för att visa på att plattformen behövs.

– Det är faktiskt så att om ingen ser nyttan med varför plattformen finns och vi inte kan påvisa att vi gör ett jobb som behövs, så ska plattformen inte finnas, säger Heiti Ernits.

Men att plattformen kommer till nytta vet han redan nu.

– Vi har nu arbetat i snart två år, och vi siktar på att det ska finnas en permanent organisation som kan stå på egna ben i framtiden. Då är tanken att den organisationen ska jobba med innovation, kunskap och utveckling, vilket ska ske i nära samarbete med akademin. 

Text Annie Klasén
Illustration Jacqueline Forzelius