Tillit avgörande när tretton företag forskar tillsammans

En förväntansfull stämning har lagt sig över rummet, som är speciellt utformat. Åhörarbänkarna riktar sig mot varandra, i stället för mot den föreläsare som står längst fram. Det visar sig vara en lämplig lokal när diskussionerna går kors och tvärs över rummet.

Syftet med projektet är att forskare och företag tillsammans ska ta reda på hur innovationsprocesser, som baseras på stora mängder information, kan förbättras genom att man kombinerar kunskaper om teknik med forskningsinsikter om hur organisationer fungerar och om mänskligt beteende. Det är det största projektet i högskolans historia, och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med de involverade företagen.

Stefan Cronholms tips till forskare som vill samverka med företag
- Ha en konkret idé med dig.
- Tänk på att inte vara för akademisk i ditt språk.
- Börja med de företag som kan vara attraktiva för andra företag att samarbeta med.
- Arbeta långsiktigt med att bygga upp tillitsfulla relationer.
- Bygg upp ett brett nätverk i den organisation du samarbetar med.
- Se inte företagen som passiva informationslämnare. Arbeta tillsammans med företagen, involvera dem i arbetet och skriva gärna artiklar ihop.

Mötet, som var det första som samlade alla företag och forskare i samma rum, inleddes av Stefan Cronholm, professor i informatik och den som leder projektet:

– Det är fantastiskt att vi är så många olika personer som samlas här, med en rad olika kompetenser där vi kompletterar varandra. Alla har vi särskilda intressen som gör att vi kan lära av varandra – därför är det viktigt att vi delar med oss.

De ord han valde att inleda stormötet med var inte slumpartade. I ett samtal på hans arbetsrum några månader senare återkommer han till just detta; för att den här typen av samarbete och kunskapsutbyte ska kunna fungera krävs en tillitsfull relation – både för att kunna dra igång samarbetet från första början, men också för att ro själva projektet i hamn.

– Vi som forskare vill bidra till en generell kunskapsutveckling, som kan vara intressant för samhället i stort. För att det ska vara möjligt måste företagen ge oss insyn i framgångsfaktorer. De måste våga visa oss vad det är som gör att de har haft framgångar, men också vad som har gått mindre bra, ända ner på siffernivå.

Att få så här många aktörer att samarbeta är inte någonting som händer av sig självt, och i vissa fall har Stefan Cronholm och hans kollegor lagt flera år på att bygga bra relationer med ett företag. Ibland har de börjat samarbeta i mindre projekt, i andra fall kanske de har träffats i ett annat sammanhang, som till exempel den årliga ITSM-konferensen på Högskolan i Borås (se faktaruta). Han pekar mot en vägg, där affischer som använts för att marknadsföra konferensen, hänger inramade på rad.

Om projektet
Projektet ”Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem” är  ett fyraårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen. Projektet avslutas år 2020. Tretton företag är med och delfinansierar projektet genom att upplåta medarbetares arbetstid.

De tre delprojekten är:
- Software Algorithms for Data Analysis (delprojektledare Rikard König)
- Digital Platforms for Service Innovation (delprojektledare Hannes Göbel)
- Ecosystem Strategies to Navigate Data Barriers (delprojektledare Daniel Yar Hamidi)

Läs mer på hb.se/datadriveninnovation

– Konferensen är ett tillfälle för oss som forskare att visa för företagen att vi har något att komma med.

Konferenserna är också ett sätt att vårda de relationer som redan inletts. Det kan ske till exempel genom att representanter från samarbetsföretag bjuds in för att föreläsa. Då  försöker de ofta bjuda in någon som inte är deras närmaste kontaktperson på företaget, för att knyta till sig fler personer i samma organisation, berättar han.

– På så sätt ser vi till att vårt samarbete blir bredare och mindre sårbart än om vi bara arbetar med en person, som kanske byter arbetsplats längre fram.

En annan sak han trycker på är att han som forskare måste kunna erbjuda företagen någonting de inte själva redan har.

– Först och främst är det ingen mening med att klampa in på ett företag och löst fråga om man ska samarbeta. Jag ser mig själv som en säljare i den här situationen, och kommer med en genomtänkt idé och frågar om vi ska titta på just det tillsammans.

Stefan Cronholm förklarar att det är viktigt att ha en tanke om vad man som forskare vill göra, även om problemformuleringen aldrig kan vara helt klar förrän efter samarbetet dragit igång. Den idé forskaren har med sig behöver anpassas utifrån företagets förutsättningar och behov. Dessa förutsättningar kan variera mellan olika typer av företag.

– En verksamhet som tillhör ett stort företag med huvudkontor på annan ort kanske måste vänta ett tag på att få specialisthjälp från huvudkontoret. Medan ett litet företag inte har råd att anlita specialistkompetens över huvud taget och måste gå ihop med andra små företag för att lösa de problem de ställs inför. I vårt projekt vill vi arbeta med både stora och små företag, för att testa våra lösningar och se till att de kan fungera för alla.

 

För oss som forskare är detviktigt att vi kliver ner från vårahöga akademiska piedestaler.

 

Ett av de företag som är med i projektet ”Datadriven innovation” är IT-konsultföretaget Pulsen i Borås. Emil Andersson är en av Pulsens medarbetare som deltar i projektet.

ITSM-konferensen
Årlig konferens i slutet av september på Högskolan i Borås inom området  IT Service Management vilket är en tjänsteorienterad strategi med syfte  att utifrån ett kundperspektiv, och med hög IT-kompetens, leverera  värdeskapande processer.

– Vi lever i en så föränderlig värld. Även om vi var experter på något för tre-fyra år sedan innebär det inte att vi kan det i dag. Att delta i forskningsprojekt är ett sätt att både komma åt nya kunskaper, men också att väcka intresse för att hålla sig uppdaterad. Genom projektet har vi dessutom fått kontakt med andra företag, och samarbetet med dem är också väldigt intressant och till stor nytta för oss, säger han.

Stefan Cronholm fyller i:

– För oss som forskare är det viktigt att vi kliver ner från våra höga akademiska piedestaler. Vi har mycket att komma med i det att vi är bra på att röra oss mellan en konkret nivå med faktiska exempel och en övergripande nivå, där vi ser vilket fenomen det konkreta kan vara ett exempel på. Men i det här fallet bedriver vi forskning med företag i stället för om företag, och att vi arbetar tillsammans främjar samarbetet mellan de olika företagen.

November 2017. Drygt ett år har gått sedan det första stormötet och nu har företagsrepresentanter och forskare samlats i samma lokal ännu en gång. Den här gången krävs ingen närmare introduktion av projektet eller varför de är där. Varje delprojekt presenteras av både en forskare och en företagsrepresentant, och frågor och kommentarer flyger över rummet. Projektet har kommit en bra bit på väg, och nästa samarbete diskuteras redan.

Text Helen Rosenberg
Foto Anna Sigge

Läs mer

Om Stefan Cronholm

Om Handel och IT