Anders Sterner

Vi är alla människor i vården

Det var i juni 2016 som Högskolan i Borås fick tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området Människan i vården. Doktorandprojekten som nu pågår är flera och handlar om bedömning och beslutsfattande i ambulanssjukvård, ungdomars sömn och vård av äldre med multisjuklighet för att nämna några.

Om forskarutbildningen Människan i vården
Startade 2017. I skrivande stund bedriver 16 doktorander forskarstudier i ämnet vårdvetenskap under  ledning av ett tiotal professorer, 14 biträdande  professorer/docenter och ett antal seniora forskare.

Forskarutbildningen består av tre delar: ett avhandlingsarbete, en kursdel och regelbundna seminarier. Utbildningen ger doktoranderna kunskapsteorier för analys och värdering samt djupa färdigheter i vetenskaplig metod för insamling av empirisk data. Målet  är att utbilda självständiga och kritiska forskare som med teoretisk och metodologisk skicklighet kan genomföra forskning av hög kvalitet. Ett mål är också  att öka antalet disputerade lärare.

Den första disputationen ägde rum i oktober 2017,  då Gabriella Norberg Boysen la fram sin uppmärksammade avhandling med titeln: ”Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan: Ändamålsenlig vårdnivå för patienter med primärvårdsbehov”.

Forskningen fokuserar på patienten och den som ger vård, men också på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården.

– Vi är alla människor i vården och om detta vill och behöver vi veta mer, säger professor  Maria Nyström, vetenskaplig ledare för forskarutbildningen.

Hon menar att tyngdpunkten generellt inom sjukvården och forskningen ofta ligger på det medicinska utfallet och dess framsteg. Forskarutbildningen som hon företräder har istället  humanvetenskaplig förankring med syftet att bringa ny kunskap som sätter mänsklig aktivitet och den vårdande vården i centrum. 

– Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste vi förstå hur människor upplever och  påverkas av det som sker. Vi vill bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett  om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen. 

En av doktoranderna är Anders Sterner, som snart kommit halvvägs mot disputationen hösten 2020.

– Vi är ett härligt gäng med bred bas och vida inriktningar. Det finns många att bolla med och vi har glädje av varandra, säger han.

Resultatet av hans forskarstudier ska bli en utbildningsintervention, det vill säga utveckling av kurser inom grundutbildningen till sjuksköterska. Interventionen baseras på intervjuer  med 17 sjuksköterskor med max ett år i yrket.

– Den bygger helt på sjuksköterskornas egna upplevelser av sin förmåga att hantera akuta  situationer. Den kommer att bli unik i sitt slag och ha simulering som verktyg, berättar han.

Syftet är att minska gapet, och osäkerheten, mellan teori och praktisk tillämpning samt  mellan utbildningen och verksamhetens krav. Tanken är att göra sjuksköterskorna bättre rustade när de kommer ut på vårdavdelningarna.

– Om inte sjuksköterskorna känner sig tillräckligt förberedda efter sin utbildning äventyras säkerheten för alla. Så mina studier riktar sig både till utbildningen, men också till ledarna inom vården, för att peka på hur viktigt det är med exempelvis bra introduktionsprogram när våra nyutbildade sjuksköterskor kommer som nya på arbetsplatserna, säger Anders Sterner. 

Text Henrik Grönberg
Foto Suss Wilén

Läs mer om

Forskarutbildningen inom Människan i vården

Forskningsområdet Människan i vården

Maria Nyström

Anders Sterner