Illustrerad bild, vårdrelaterade motiv

Så blir ledarskapet i vård och omsorg sundare

 

Fakta

Hållbart ledarskap:
• Har insikter om välbefinnande och balanser i livet utifrån ett bredare, inkluderande perspektiv.
• Ser och hanterar komplexiteter inom organisationen på ett integrerande och balanserande sätt.
• Optimerar och bygger resurser genom att minska risker och stärka resurser i arbetet och organisationen.
• Leder ärligt, tydligt och situationsorienterat, med kreativitet och stabilitet – och med eget välbefinnande.
• Utvecklar verksamheten stegvist, uthålligt, verksamhetstjänande med tillitsskapande ledningslogiker som integrerar perspektiv och värden.

Hur kan ett hållbart OCH värdeskapande ledarskap i stödjas?
Utveckla förståelse och medvetenhet om värden och handlingsstrategier:
• Utbildning
• Reflektion

Organisatoriska stödjande resurser, som konkret innebär:
• Inte vara ansvarig för alltför många medarbetare.
• Möjlighet till delad ledning.
• Nära tillgång till administrativa stödfunktioner.
• Respons från personalavdelningen vid problem i arbete.
• Regler, policys och standardisering som ger stöd i chefsrollen.
• Tydlighet i ansvarsområde, uppdrag och befogenheter i chefsuppdraget.
• Att verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser.
• Att högre nivåer i organisationen tydligt visar kvalitetsnivå som är möjlig med de resurser som verksamheten får.
• Överordnad chef som visar verkligt intresse för verksamheten.

– Ledarskapet är viktigt för att vård och omsorg ska fungera med bra kvalitet, säkerhet och effektivitet, men också för att medarbetarna ska bli engagerade och trivas, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning på vårdens ledarskap och planering.

Ett tungt ok för cheferna att axla, alltså.

– Dessutom har chefer inom vård och omsorg ofta en professionsutbildning och egen erfarenhet av att ha arbetat inom området, säger Maria Wolmesjö, filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete. Det är en extra utmaning att vara chef för personer med samma yrke och professionskompetens som en själv.

Lotta Dellve och Maria Wolmesjö är specialiserade på hållbart ledarskap inom vård och omsorg. Men vad betyder egentligen begreppet hållbart ledarskap?

– Vi lägger tre olika aspekter i det: att chefen ska hålla och ha förutsättningar för att sköta sitt jobb på ett bra sätt, att chefen ska skapa en arbetsmiljö och -situation som fungerar hållbart för medarbetarna och att verksamheten ska vara kostnadseffektiv, säker och hålla god kvalitet, säger Lotta Dellve.

För att lyckas med detta måste cheferna få rätt förutsättningar.

– Där är det mycket som spelar in, säger Maria Wolmesjö. De måste få tid att leda, handledning i chefsrollen och administrativt stöd. Dessutom måste hänsyn tas till andra omständigheter, som ifall chefen leder flera olika verksamheter eller flera enheter. Även medarbetarna och gruppens sammansättning spelar roll.

Ett hållbart ledarskap

Ledarskapets kravfyllda vardag studeras. Genom bland annat intervjuer och observationer där chefer i vård och omsorg fått berätta om sin verklighet har Lotta Dellve och Maria Wolmesjö studerat chefernas situation och hur ett hållbart ledarskap kan skapas.

– Utifrån kvalitativa resultat har vi skapat frågor och hypoteser som vi sedan undersökt bland ett större urval av chefer, säger Lotta Dellve. Till exempel om hur etiska värderingar och stödresurser påverkar deras egen hållbarhet och möjligheterna att leda på ett hållbart sätt. Vi har också gjort studier när vård-och omsorgsorganisationer har genomgått stora förändringar. Detta har gett oss kunskaper om vad som krävs för ett bra och hållbart ledarskap.

Cheferna har så många förväntningar på sig. De ska ständigt tänka på pengar, kvalitet och arbetsmiljö, samtidigt som de måste skapa goda relationer för att kunna få medarbetarna med sig. De ställs ofta inför värdedilemman, och kan behöva fatta beslut som strider mot de egna värderingarna eller mot patienternas/brukarnas behov.

En chef måste även kunna motivera medarbetare i olika faser av förändringsprocesser och prioritera vilka förändringar som är viktiga.

– Kraven kommer från flera håll: politiker, högre chefer och medarbetare, säger Maria Wolmesjö. Dessutom kommer patienter, brukare och anhöriga med andra krav. Och så det övergripande, att vården och omsorgen ska vara likvärdig för alla, men ändå personlig och anpassad efter individen. Det blir väldigt mycket att ta hänsyn till!

– Vi har sett att bra stöd i chefskapet minskar dessa dilemman, säger Lotta Dellve. Till exempel om det finns ett nära och fungerande administrativt stöd, som kan avlasta vissa rutinuppgifter så att tid frigörs för chefer att vara mer ”härvarande” och leda i nära samverkan med medarbetare och dem som verksamheten är till för. Kontinuerlig handledning och fördjupad utbildning kan ge cheferna bättre förutsättningar att hantera de specifika dilemman som de ställs inför.

Fokus på verksamheten

Forskarna har märkt att inriktningen på ledarskapet håller på att förändras just nu.

– Vi får allt fler äldre och sjuka samtidigt som vården blir mer och mer utvecklad, vilket vi måste hantera på effektiva sätt, säger Maria Wolmesjö. Detta bidrar till en ökad fokusering på värdegrundsfrågor, för det är där utmaningarna mellan personal och brukare eller patient uppstår. Chefen behöver finnas nära verksamheten för att vara med och stötta där.

– I dag verkar det vara viktigt att ha en verksamhetsfokuserad och tillits-baserad inriktning i ledarskapet, något helt annat än det starkt kontrollerande New Public Management som har varit rådande länge, säger Lotta Dellve. Nu ligger mycket mer fokus på själva verksamheten och hur den kan förbättras, och på dialog mellan alla berörda. Vi ser också att kontinuerliga chefsutbildningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte och reflektion behövs för att ledarna ska utvecklas och hitta vägar att hantera alla krav.

I den nya, tillitsbaserade styrningen har ledningsgrupper inte längre en hård kontroll av hur cheferna på mer verksamhetsnära nivåer uppfyller sitt ansvar. I stället frågar de cheferna hur deras arbete bäst kan följas upp och hur utvecklingsarbetet kan stödjas. Utgångspunkten är att de som är närmast verksamheten har bäst kunskap om hur arbetet kan utvecklas och följas upp.

Verksamhetsnära kunskaper

Tillsammans med Andrea Eriksson, forskare vid KTH, har Lotta Dellve sammanställt flera års forskning om hållbart ledarskap och skapat ett arbetsmaterial som vänder sig till chefer, Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Det knyter an till Arbetsmiljöverkets nya krav på kunskap och handlingsbered-skap i organisatoriska och sociala arbetsförhållanden och har använts i en uppdragsutbildning för äldreomsorgschefer på Högskolan i Borås.

Lotta Dellve och Maria Wolmesjö är också redaktörer för en forskningsrapport om hur chefer inom äldreomsorgen kan få en mer hållbar arbetssituation. Den baseras på en stor undersökning med chefer inom privat och kommunal äldreomsorg.

– Vi har märkt vilket sug det är bland chefer efter den här typen av verksamhetsnära kunskaper om ledarskap, så det känns väldigt bra att kunna sprida materialet, säger Maria Wolmesjö. Nu gäller det att kunna tänka nytt och utvecklas för att välfärden ska kunna bibehållas trots nya utmaningar, till exempel i form av rekryteringsproblematik och fortsatt bristande ekonomiska resurser.

FOTNOT
Är du intresserad av arbetsmaterialet Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring och rapporterna som nämns i texten, kontakta kommunikation@hb.se

Läs mer

"Chefer ta stöd av varandra" - nyhetsartikel på högskolans webbplats

Ta del av högskolans seminarium i Almedalen 2016 på temat "Klarar chefer att leda hållbart - och vem bryr sig?"

Text: Lena M Fredriksson
Illustration: Mathilda Svensson