Illustration.

Nationellt nav kan göra Sverige ledande inom digitalisering

Under våren 2018 genomförde han bland annat 19 intervjuer med personer i varierande roller och från flera olika samhällssektorer. Utredningen är gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionen och åtta svenska lärosäten, varav Högskolan i Borås är ett.

– Det finns uttalade ambitioner om att Sverige ska vara ledande inom digitalisering. Men i min utredning kan jag konstatera att, trots att det i dag finns massor av forskning på området, så nyttjas den alltför sällan av dem som arbetar med digitalisering i praktiken. Det finns goda exempel, men genomslaget är för litet och vi behöver arbeta med bland annat form, timing och aktualitet från akademins sida, säger Ulf Melin.

Han konstaterar att såväl den egna utredningen som annan forskning han har gått igenom visar att nationell samordning av framtida kunskapsbildning på området vore gynnsamt för Sverige som nation.

– Det handlar inte bara om att öka takten här, utan vi behöver också ett avvägt och reflekterande material, säger han.

Behöver höja blicken

– Forskare behöver höja blicken och se bortom sin publikationslista, samtidigt som praktiker behöver se bortom den egna vardagen och aktivt utnyttja forskningsbaserad kunskap. Ett nationellt forskningscentrum skulle kunna vara ett nav och ett stöd i ett sådant arbete. Här skulle forskare tillsammans med politiker, näringsliv och offentlig sektor samarbeta kring framtida vetenskaplig kunskapsbildning.

Han trycker särskilt på vikten av att forskning från flera olika fält samverkar.

– Samhällets digitalisering är ett sammanflätat och mångfacetterat fenomen. Enskilda forskningsdiscipliner räcker inte för att fånga detta. Mång- facetterade fenomen kräver en mångfacetterad forskning, vi behöver ett tankeledarskap och en långsiktighet här.

Rapporten presenterades i Almedalen 2018. Det var startpunkten för arbetet med att få igenom ett politiskt beslut om att bilda ett centrum.

Se livestreamingen från seminariet på Västsvenska Arenans facebooksida.

Text: Helen Rosenberg
Illustration: Suss Wilén