Nya perspektiv på framtidens hållbara sätt att leva och bo

ArcInTexETN står för Architecture, Interaction Design, Textile European Training Network
Läs mer på arcintexetn.eu

Universitet, högskolor och företag som är med i projektet:
• Royal College of Art
• Heriot-Watt University
• Eindhoven University of Technology
• Vilnius Academy of Arts
• The Berlin University of the Arts
• Högskolan i Borås
• Philips Electronics Netherlands B.V.
• AB Ludvig Svensson

De 15 doktorander som ingår i projektet bedriver sin forskning individuellt och är samtidigt indelade i tre grupper om fem doktorander. Varje grupp består av doktorander från de olika disciplinerna arkitektur, interiör och kroppen.

ArcInTexETN går ut på att doktoranderna, som kommer från olika discipliner, hämtar kunskaper och inspiration från varandra – och på så vis åstadkommer en korsbefruktning. Genom att sammanlänka och fördjupa kopplingar mellan arkitektur, interaktionsdesign och textilier vill man synliggöra nya sätt att leva i en mer hållbar värld. ArcInTexETN är ett träningsprogram för doktorander som på något sätt utmärkt sig. Att arbeta tillsammans i tvärvetenskapliga grupper leder till nya idéer och perspektiv att omsätta i såväl akademin som i näringslivet.

Lars Hallnäs, senior professor vid Högskolan i Borås och vetenskaplig ledare för ArcInTexETN, och Agneta Nordlund Andersson, koordinator, berättar om projektet.

– Tanken med projektet är att hitta perspektiv och infallsvinklar på ett mer hållbart sätt att leva och bo i framtiden – med textil som ingrediens. Nyckeln är samarbete: universiteten som deltar i projektet är välrenommerade akademiska lärosäten och vi drar alla nytta av den här typen av samarbetsprojekt. Det stärker vårt anseende inom områden som konst, arkitektur och textilteknik, förklarar Lars Hallnäs.

Doktoranderna har huvudsakligen varit placerade på sina respektive hemlärosäten, men i projektet ingår även att under en längre tid arbeta på ett annat lärosäte eller företag runt om i Europa.

– Att förklara ArcInTexETN i text är inte lätt. Därför kommer vi att som avslutning på projektet, bland annat trycka en bok där resultatet av doktorandernas enskilda forskningsprojekt och samarbeten presenteras i form av bilder. Det är viktigt att de resultat som deras forskning mynnar ut i görs tillgängliga för allmänheten. Det är inte bara ett krav från EU, utan en möjliggörare: alla lever och bor, och alla måste leva och bo mer hållbart, berättar Agneta Nordlund Andersson.

ArcInTexETN är en del av programmet för Excellent Science i Horizon 2020 och koordineras av Högskolan i Borås. Projektet var ett av de första Marie Skłodowska-Curie-projekten inom Horizon 2020. Syftet med Horizon 2020 är att säkerställa hur Europa producerar forskning av världsklass samt att gränserna mellan forskning och näringsliv suddas ut.

Från idéer och tankar till färdiga prototyper och modeller, tillsammans med företag, akademier och varandra har doktoranderna utforskat sätt att koppla samman sin forskning på innovativa sätt för att uppnå något större: ett nytt perspektiv på ett nytt sätt att leva.

I de delar av ArcInTexETN där doktoranderna samarbetar utvecklas kunskap och förståelse för varandras områden, vilket bidrar till en korsbefruktning av disciplinerna. De tränas i att hitta breda lösningar på tvärvetenskapliga problem. Genom att arbeta tillsammans med forskare från andra discipliner blir det nödvändigt att skapa nya sätt att tänka och nya frågor att ställa.

Jyoti Kapur är en av doktoranderna. Hennes specialområde är ”knitwear fashion design”. Inom ArcInTexETN ingår hon i gruppen för arkitektur. I sitt forskningsprojekt arbetar hon med dofter hos textilier, något som skapar nya infallsvinklar.

– Att utforska mitt eget forskningstema utifrån ett kroppsligt till ett rumsligt perspektiv har varit en resa av lärande och förståelse. I min forskning utgår jag från mina egna erfarenheter och upplevelser, men tillsammans med mina kollegor har jag lärt mig att ställa rätt frågor i ett nytt sammanhang. Jag blir hela tiden inspirerad av mina kollegor helt enkelt, berättar hon.

En av de största utmaningarna med att arbeta på det här sättet, menar hon, är att hitta balansen mellan sin egen forskning och att samarbeta med andra för att hitta frågor som spänner över hela inriktningen, i det här fallet arkitektur.

3 inriktningar, 15 doktorander
Tanken med ArcInTexETN är att utveckla metoder, tillvägagångssätt och tekniker för design av anpassningsbara och responsiva miljöer. Meningen är att man genom dessa ska koppla samman tre teman i tre olika inriktningar: arkitektur, interiör och kroppen. Fem doktorander har knutits till respektive inriktning. Varje doktorand bedriver sin egen forskning inom ett specifikt tema.

– Det är alltid svårt, men samtidigt väldigt givande, när forskare från olika discipliner inom designområdet möts i ett samarbete. För oss i gruppen har den utmaningen varit väldigt fruktsam. Genom att hitta beröringspunkter, som är relevanta för alla inom våra olika discipliner, har vi öppnat dörren för flera lovande samarbeten i framtiden.

Det är just den här typen av samarbeten som är ett av målen för ArcInTexETN, att fungera som ett forum där doktoranderna ges en möjlighet att hitta nya frågeställningar, i både den akademiska sfären och i näringslivet.

 


 

Inriktning Arkitektur

De fem doktorander som forskar inom arkitekturområdet har riktat in sig på att se hur textila material i kombination med nya och gamla tillverkningsmetoder kan bana väg för nya perspektiv för vårt boende, till exempel textil som luktar som ”hemma”, material som skapar behaglig temperatur, syntetisk biologi och levande organismer i design.

 

Daniel Suarez, Universität der Künste, Berlin. Forskningstitel: Augmented textile tectonics through Real-Time Human Machine collaboration.

Iva Resetar, Universität der Künste, Berlin. Forskningstitel: Adaptive material systems for thermal comfort in architecture.

Marina Castan Cabrero, Royal College of Art, London. Forskningstitel: Body-centered textile expressions for architectural design – Exploring Spatial Opportunities Inspired by the Interaction of Textile and Body Movement as a Way to Create New Architectural Expressions.

Jyoti Kapur, Högskolan i Borås. Forskningstitel: Smells: Olfactive dimension in designing textile architecture.

Bastian Beyer, Royal College of Art, London. Forskningstitel: Biodigital architectural design processes and manufacturing systems.

Att utforska mitt eget forskningstema utifrån ett kroppsligt till ett rumsligt perspektiv har varit en resa av lärande och förståelse.


Jyoti Kapur

Inriktning Kroppen

Här tittar doktoranderna på hur kroppen kan vara en del av interiör och arkitektur genom smarta textila ”wearables”, till exempel ett bibliotek för textila ljud, hur en gardin låter, ett nytt utseende till garderoben via en app, material som blir starkare vid belastning, 4D-printade skor i textil för perfekt passform.

Vidmina Stasiulyte, Högskolan i Borås. Forskningstitel: Aesthetics of the Invisible: Sonic Identity in the Field of Fashion Design.

Troy Nachtigall, Eindhoven University of Technology, Eindhoven. Forskningstitel: Ultra Personalised Product Service Systems and the Negotiation of Product Features.

Angella Mackey, Philips Electronics Netherlands B.V. & Eindhoven University of Technology, Eindhoven. Forskningstitel: Digital Technologies in Everyday Fashion Systems.

Ana Ines Rodrigues, Heriot-Watt University, Edinburgh. Forskningstitel: Auxetic Structures and Textiles – a Mutual Interaction.

Maike Schultz, Heriot-Watt University, Edinburgh. Forskningstitel: Investigating the Responses of the Human Brain to Visual Stimuli.

 

Projektet har hjälpt mig att växa i rollen som doktorand. Speciellt uppskattar jag alla kontakter inom akademin och med andra forskare.

 

Vidmina Stasiulyte

Inriktning Interiör

Interaktionsdesign handlar om hur något utformas för att passa det som det är tänkt att användas till, hur du interagerar med och i din inredning genom textila material och strukturer, till exempel potentialen i statisk elektricitet skapad av människan och textilierna, väggar med rötter och odling i bordsdukar, textilier som påverkar beteende och skapar känsla.

Ana Piñeyro, Royal College of Art, London. Forskningstitel: Animating Matter. Embedding kinetic capability in nylon monofilament through morphological transformation.

Svenja Keune, AB Ludvig Svensson, Kinna. Forskningstitel: Farming Textiles: Transforming Textile Expressions by using Plants to Integrate Growth, Wilderness and Decay into Textile Structures for Interior.

Sara Lundberg, Vilnius Academy of Arts, Vilnius. Forskningstitel: Body Forms of Fabric – Investigations on Forms of the Body through Fabric Structures.

Juste Peciulyte, Vilnius Academy of Arts, Vilnius. Forskningstitel: On Interior Atmosphere Staging.

Ramyah Gowrishankar, Universität der Künste, Berlin. Forskningstitel: Exploring Pro-static Textile Potentials for Energy-rich Interiors.

 

ArcInTexETN förändrade mitt liv. Inte bara genom att jag fick ett nytt jobb, nytt nätverk och ett nytt land utan även i relation till hur jag lever mitt liv.

 

Svenja Keune

 

Text Marc Hermansson
Foto Henrik Bengtsson, Suss Wilén och doktoranderna själva