Hon ser vården ur patientens perspektiv

På Södra Älvsborgs Sjukhus finns det sedan 2010 en ny typ av intensivvårdsrum, även kallat IVA-rum. De senaste tio månaderna har två forskare från Högskolan i Borås undersökt patienternas upplevelse av det nya IVA-rummet.

– Vi har genomfört studien så att när det kommer nya patienter till rummet tar vi kort på miljön ur patientens perspektiv. Hur ser rummet ut från sjukhussängen?, berättar Anne Britt Torkildsby, universitetsadjunkt vid Textilhögskolan och en av forskarna i studien av intensivvårdsrummet.

IVA-rummet är ett resultat av arbetet i forskningsprojektet ”Patientrummets interiör och utformning” vid Högskolan i Borås. Rummets utformning är baserad på forskning om hur högteknologiska rum kan förbättras. Den uppföljande studien av rummet genomförs tillsammans med forskarkollegan Sepideh Olausson, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Anne Britt berättar:

– Vår intention var att intervjua de patienter som vårdats i det nya IVA-rummet längre än tre dygn och klura ut om det är någon skillnad på att vårdas i denna nya typ av intensivvårdsrum vad gäller komfort för patienten. Åtta veckor efter vårdtillfället besöker vi patienten i deras eget hem och plockar fram bilderna och pratar med patienten om upplevelsen av rummet.

Människor i fokus oavsett projekt

Anne Britt är industridesigner och i början av sin karriär designade hon produkter, alltifrån tandborstar till dammsugare. Industridesign handlar för henne om att tänka problemlösande. Under 2008 åkte hon till Uganda och arbetade i ett biståndsprojekt. Under ett och ett halvt år hjälpte hon sex kvinnogrupper på olika platser i Uganda med att utveckla bärkraftiga produkter och att bygga distributionsnät för produkterna i Europa. 

– Syftet med projektet var att skapa hållbar utveckling. Det som liknar varandra i mina projekt, som i Uganda och i forskningen här på högskolan, är att jag jobbar nära människor. Det gör vi ju även i projektet med intensivvårdsrummet, vi är såhär nära patienterna (Anne Britt visar genom att slå ihop handflatorna).

Kritiskt perspektiv livsavgörande på vårdinrättningar

Individens perspektiv finns med i all den forskning som Anne Britt genomför vid Högskolan i Borås. I sin doktorsavhandling ”Existential design - The 'dark side' of design-thinking” studerade hon fängelser och sjukhusmiljöer ur de intagnas perspektiv. I avhandlingen har hon betraktat rummen och studerat hur miljön kan uppfattas av den som befinner sig på dessa platser ofrivilligt, som patient eller intagen. Anne Britt pratar rakt och direkt om situationer och människoöden som utspelar sig i de vårdinrättningar som samhället byggt upp, fängelser och sjukhus. Hon menar att det kritiska perspektivet måste vara med redan i de inledande planeringsfaserna av nya institutioner. 

– Vad kan vara ett hot för den intagne eller skapa hallucinationer för den sjuke? Vad kan användas till något helt annat än det är tänkt till och bli farligt för personerna som vistas där? Hur kan vi se till att människorna som vistas i ett fängelse eller på en intensivvårdsavdelning får behålla sin identitet?, frågar hon.

Klinisk vårdmiljö ett hinder

En utmaning inom vården är att närstående till de som vårdas ofta känner sig i vägen – istället för att sitta extra länge med personen i sjukhussängen tänker de närstående att de måste därifrån fort. En bidragande orsak är att rummen och miljön och att patienten kanske bara ligger där med slangar och mätinstrument. 

– Att möta en familjemedlem eller nära vän som är svårt sjuk, och så kommer du in på en IVA-avdelning. Det luktar starkt och kliniskt, du hör metallisk klang från olika apparater och ljuset är stark, nästan bländande. Man blir extra rädd. 

Både Anne Britt och Sepideh doktorerade vid Högskolan i Borås 2014 och förhoppningen är nu att deras studie av det nya intensivvårdsrummet ska få fortsatt finansiering. I nästa steg vill de kunna fokusera på fortsatt utveckling av rummen. 

– Vi borde forska i minst två år till och i nästa steg få möjlighet att ta fram konkreta förslag på utveckling och lösningar, avslutar hon.

Text: Jennie Olsson
Foto: Suss Wilén, Jennie Olsson