Snabbare frisk i rätt vårdmiljö?

Under 2014 har tre doktorander under ledning av Berit Lindahl, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, studerat hur faktorer som ljud, ljus och interiör påverkar patienten och de anhörigas välbefinnande i vårdrummet på en intensivvårdsavdelning. Forskningsprojektet tilldelades medel med start 2014 av Vetenskapsrådet för fortsatta studier.

Målet med forskningen är ökad kunskap om hur intensivvårdsmiljön kan utformas för att på bästa sätt gynna patientens tillfrisknande. Det är också viktigt att forskningen får spridning.

- Resultaten kan bidra till att påverka beslutsfattare och planerare vid nybyggen och renoveringar av vårdrum. Det gäller att dessa personer är informerade och insatta i vilken betydelse utformningen av intensivvårdsrummen har för patienten, säger Berit Lindahl, som tillsammans med doktoranderna sprider kunskapen genom att föreläsa på olika internationella och nationella konferenser. I slutet av januari föreläser hon vid centrum för vårdens arkitektur och därefter om Interventionsstudier i komplexa vårdmiljöer i Valencia. Arrangören är European Federation of Critical Care Nursing.

Med hjälp av Vetenskapsrådets bidrag har man nu kunnat utvidga forskningsprojektet och Högskolan i Borås har därmed anställt ytterligare en doktorand, Fredrika Sundberg. Hon skall bland annat i sin forskning rikta in sig mot personal och närståendes upplevelser av att arbeta tryggt och säkert i det speciella vårdrum/interventionsrum som inretts på intensivvårdsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Samtidigt pågår just nu två delstudier där Sepideh Olausson och Anne-Britt Torkildsby, båda post doc,  studerar innebörden i begreppet komfort i relation till intensivvård och till interventionsrummet. Studien är ett samarbete mellan två olika vetenskapliga discipliner där design och omsorgsperspektivet möts. Anne-Britt Torkildsby har tidigare med en avhandling inom det konstnärliga området.  

Resultat av tidigare studier

Senast att disputera i projektet med sin avhandling är Lotta Johansson, tidigare doktorand vid Sahlgrenska Akademin. Hennes studier behandlade ljudmiljön och hur ljudnivåerna påverkade patienterna på intensivvårdsrummet. Ljudnivåerna uppmättes som alldeles för höga mot de rekommendationer som finns. Störande ljud kommer från både apparater och från personal.

Tidigare har också Marie Engwall och Sepideh Olausson framfört sina forskningsresultat. Maries studier handlar om hur ljuset i intensivvårdsrummet påverkar patienterna. Hon har presenterat och publicerat sin första delstudie i sin avhandling där hon bland annat kommer fram till att cykliskt ljus är det ljus som upplevs som mest behagligt. Cykliskt ljus följer men förstärker dygnets normala ljusrytm i styrka och färg. Detta ljus blir mer naturligt då skillnaderna mellan dag och natt också är större.

Sepideh Olausson disputerade i juni 2014 med en avhandling om hur patienten, deras närstående och personalen upplever vårdrummet samt vilken betydelse intensivvårdsrummet har för vårdande och välbefinnande. Hon har samlat in data från tre olika intensivvårdsavdelningar har kommit fram till att upplevelserna av det fysiska rummet också beror på personalens bemötande och vårdande. Med enkla medel kan personalen skapa en behagligare miljö.

Innan nya intensivvårdsrum kan bli mer hälsobefrämjande behövs mer forskning, men också kunskap och medvetande bland dem som planerar och bygger. Olika studier behöver sättas samman för att ge en bild av hur de framtida vårdrummen kan utformas på bästa sätt för patienten.

Tips!  16-17/4 anordnar nätverket NOFI – nordiskt nätverk för intensivvårdsforskning sin konferens på Högskolan vid Borås. Konferensen riktar sig till forskare och studenter på IVA-programmet.

I omvårdnadsmagasinet  4, 2014 kan du läsa mer om forskningsprojektet och ta del av vad forskarna har kommit fram till i sina studier. Där finns också en särskild intervju med Sepideh Olausson. Omvårdnadsmagasinet på webben hittar du här.

På Högskolan i Borås webbplats kan du läsa mer om Sepideh Olaussons forskning.

Text: Turid Oom
Foto: Lena Fredriksson