Nu kan forskare på högskolan söka planeringsbidrag
Planeringsbidraget är tänkt att möjliggöra tid för forskare vid Högskolan i Borås att arbeta fram en ansökan till minst två externa forskningsråd och/eller forskningsfinansiärer.

Marita Flisbäck, föreståndare för CVS, berättar om syftet med utlysningen:

– Enligt högskolans vision så arbetar vi med att andelen externa forskningsanslag ska öka. Som centrumbildning är det angeläget att vi får in mer externa medel inom våra forskningsområden för att på så vis samla en fördjupad forskningskompetens som också ger ett mervärde i relation till exempelvis uppdrags- och följeforskning.

Hur många projekt kan beviljas medel?  
– I dagsläget har vi budgeterat för att bevilja 3 st projekt planeringsbidrag.

Varför utlyser ni planeringsbidrag?
– Det vi ofta ser är att det finns många bra forskningsidéer och stor kompetens bland lektorerna men att det är svårt att få tid till att utföra det arbete som krävs för att skriva en riktigt bra ansökan. Planeringsbidraget utgör ett komplement i arbetet så att forskaren kan läsa in sig på området, hitta den lucka som saknas inom fältet, vidtala samarbetsparter och arbeta fram access till fältet. Även om konkurrensen är stor om externa forskningsmedel kan chanserna öka på detta sätt.

För att ansöka om planeringsbidrag så måste ett samarbete ske utanför den egna forsknings-miljön, t.ex. med andra centrumbildningar eller akademier inom HB, eller med ett annat lärosäte eller andra externa aktörer.

Varför krävs samarbete?
– Centrumbildningarna vid högskolan skiljer ju sig exempelvis från våra forskargrupper genom att vara högskoleövergripande, men också mer tvärvetenskapligt orienterade och gränsöverskridande. CVS frågor om välfärdens och välfärdssamhällets utmaningar är frågor som inte kan begränsas till forskare utan måste behandlas i samverkan med olika aktörerna. Planeringsbidraget är ett sätt att uppmuntra samarbeten och samverkan gällande dessa välfärdsfrågor.

Är det något mer den som söker planeringsbidrag behöver veta?
– Ja, ansökan kommer ju att bedömas i relation till CVS verksamhetsområde och utlysningen riktas mot våra tre fokusområden:

1) Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle.
2) Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning.
3) Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare.

– Tanken är också att ansökningarna för planeringsbidrag inte i sig ska innebära stor arbetsbörda. Ansökan ska vara kortfattade och omfatta högst en A4-sida.

Ansökan ska vara CVS tillhanda senast 5 februari. Mejlas till: cvs@hb.se