Planeringsbidrag 2021

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor. Verksamheten är tvärvetenskaplig, högskoleövergripande och sker i samarbete med externa aktörer. Med särskilt fokus på styrning, organisering och ledning analyseras aktuella utmaningar och möjligheter som välfärdssamhället står inför.

Som ett mål i att öka andelen externa medel som förläggs vid CVS och Högskolan i Borås, utlyser centrumbildningen återkommande planeringsbidrag. Bidragsformen är avsedd att möjliggöra tid för forskare vid högskolan att arbeta fram en ansökan till minst två externa forskningsråd och/eller forskningsfinansiärer. På så vis samlas kompetens och aktuella forskningsanalyser inom CVS. Ett villkor för att erhålla planeringsbidrag är därför att medlen förläggs vid CVS.

Utlysning av fyra planeringsbidrag

Just nu utlyser CVS fyra stycken planeringsbidrag inom ramen för CVS tre fokusområden (se nedan). Två av planeringsbidragen är specifikt vikta för analyser av det omställningsarbete inom hälso- och sjukvården som benämns ”god och nära vård” med syfte att öka patienters och anhörigas delaktighet i en mer tillgänglig och kontinuerlig vård där inte minst primärvården utgör en central aktör. Eftersom omställningen medför ökad samverkan mellan myndigheter, regional och kommunal hälso- och sjukvård, ser CVS gärna ansökningar med syfte att analysera innebörden av omställningens organisering, vad samverkan mellan olika aktörer medför för risker och möjligheter, eller som belyser vad omställningsarbetet innebär beträffande arbete och kompetens för olika yrkesgrupper.

Ansökan om planeringsbidrag, villkor och utformning

Planeringsbidraget kan sökas av forskare vid Högskolan i Borås, men ett villkor är att projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, det vill säga mellan olika akademier/centrumbildningar/plattformar vid Högskolan i Borås, eller samarbete med annat lärosäte eller andra externa aktörer.

Bidraget omfattar 125 000 kronor inklusive OH-kostnader och ska användas snarast, men senast verksamhetsåret 2022. Observera att medel inte ges för två korta skissansökningar. Minst en av ansökningarna till råden/finansiärerna ska vara längre.

Ansökan om planeringsbidrag omfattar en sida (max. 4400 tecken inkl. mellanslag) samt en sammanfattning (max. 1000 tecken inkl. mellanslag). I ansökan beskrivs projektet kortfattat: Syfte, genomförande, samhällsrelevans, forskargruppens kompetenser, avsedda forskningsråd/finansiärer (motiveras i relation till ansökans fokus och syfte), tidsplan för när ansökningarna ska skickas in och samarbetspartners. Till ansökan bifogas ytterligare en sida med projektledarens CV (max. 2000 tecken inkl. mellanslag).

Sammanfattning, ansökan och CV sammanfogas till ett dokument och insändes till CVS@hb.se, senast 25 november.

Ansökan bedöms av en jury utifrån möjligheten att erhålla externa medel samt projektets relevans i relation till CVS fokusområden. Ansökningar som inte följer anvisningar kommer inte att bedömas.

Sökande som erhåller planeringsbidrag ska efter det att forskningsråden/ forskningsfinansiärerna meddelat sitt beslut inkomma med skriftligt besked om detta till CVS. Detta görs via en särskild blankett som tillhandahålls av CVS.

Om projektidén erhåller externa medel ska dess förläggas vid CVS.

De som erhåller planeringsmedel uppmuntras också att i god tid vända sig till Grants and Innovation Office (GIO) för påsyn och diskussion av ansökan.

CVS fokusområden

Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle

CVS fokuserar på de möjligheter och utmaningar som det samtida välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Ett sätt för att nå kunskap om utvecklingen är att undersöka hur offentliga och privata aktörer, civilsamhälle och ideella krafter samverkar för att organisera och verka för en hållbar välfärd.

Inom detta område söker CVS projekt som har fokus på frågor om samverkan och organisering för en hållbar livsmiljö i stad och glesbygd, social utveckling, samt tvärsektoriell samverkan för att motverka polarisering mellan sociala grupper och områden/platser. Såväl platsutveckling för en hållbar glesbygd, som stadsutveckling för en hållbar livsmiljö och ekonomisk utveckling, är intressanta studieobjekt. Hur välfärdens utmaningar definieras i samverkan mellan olika organisationer, liksom vad denna samverkan mellan olika privata, offentliga och civila aktörer medför vad gäller frågor om makt och tolkningsföreträde gällande definitioner av ett hållbart välfärdssamhälle är ett annat temaområde. Frågor om makt, demokrati och vad som utgör en hållbar välfärd är alltså centrala inom detta fokusområde.

Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)

Fokusområdet berör frågan om framtida rekrytering och kompetensförsörjning i välfärdssektorn och hur välfärden på sikt ska kunna möta dessa utmaningar. Utmaningen är förbunden med en bredare och helt avgörande fråga om hur levnadsstandarden i välfärdssamhället på sikt ska kunna upprätthållas. För detta krävs att både yngres och äldres arbetskraftsdeltagande ökar, samt att arbetslösheten minskar bland utrikes födda.

Inom hälso- och sjukvård finns idag strategier för rekrytering av utlandsutbildade, vilket leder till ett utvecklat lednings- och organisatoriskt arbete med integration. Här ser CVS gärna projekt som följer och studerar liknande organisatoriska arbeten, eller som undersöker hur välfärdsorganisatorer arbetar med ”age mangement” för att behålla den äldre arbetskraften, generationsöverföring eller utvärdera organisering och ledningsstrategier för rekrytering eller så kallad onboarding av unga medarbetare (alltså det arbete som görs så att nyanställda blir en del av organisationens kultur och upplever sig vara viktiga medarbetare).

Projekt kan också syfta till att undersöka de satsningar som görs för att en yngre generation ska värvas till välfärdsyrken med förståelse för vad som utgör pull-faktorer (vad som lockar) för unga in i dessa yrken, samt identifiera möjliga push-faktorer (med risk för avhopp från utbildning och yrkesverksamhet).

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Ett prioriterat område inom CVS är digitaliseringens innebörd för organisering av välfärdens tjänster, brukare och professioner, samverkan och organisering. Frågor om vad AI kommer att betyda för olika aspekter av den välfärdsprofessionella yrkesutövningen (t.ex. inom vård, polis och socialtjänst), samt vad styrnings- och ledarskapsfaktorer betyder i detta sammanhang är angelägna. Studier kan syfta till att exempelvis undersöka digitala beslutsstöds inverkan på professionell autonomi och kompetens, styrning av verksamheten, mening i yrkesutövandet och komplexitet i organisationen. På vilka sätt uppfattas AI som möjlighet eller hot för olika professioner, yrkesverksamhet och brukares och klienters rättigheter?