Utlysning av CVS forskningsstöd 2022

Utlysning av forskningsstöd

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor. Verksamheten är tvärvetenskaplig, högskoleövergripande och sker i samarbete med externa aktörer. Med särskilt fokus på styrning, organisering och ledning analyseras aktuella utmaningar och möjligheter som välfärdssamhället står inför. För att samla spetskompetens inom verksamhetsområdet utlyser CVS årligen forskningsstöd. Syftet med dessa medel är att ge forskare möjlighet till att utföra en avgränsad analys-/forskningsuppgift inom ramen för något av CVS tre fokusområden (se nedan).

Ansökan om forskningsstöd, villkor och utformning

Forskningsstöd kan sökas av forskare vid Högskolan i Borås. Ett villkor för att erhålla medel är att projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, d.v.s. mellan olika akademier/centrumbildningar/plattformar vid Högskolan i Borås, eller samarbete med annat lärosäte eller extern välfärdsaktör.

Bidraget omfattar 500 000 kr, inklusive OH-kostnader och ska användas snarast efter beslut erhållits, men senast 31 december, verksamhetsåret 2023. CVS önskemål är att varje projekt, utöver populärvetenskaplig spridning, resulterar i minst en refereegranskad journalpublikation.

Ansökan omfattar två till tre sidor, max. antal tecken är 5500 inkl. mellanslag.

I ansökan beskrivs projektet syfte och forskningsfrågor, genomförande och översiktlig budget, hur resultat ska redovisas (t.ex. journalpublikation, konferens, offentliga anföranden), kort områdesöversikt, samhällsrelevans och samarbetspartners.

Till ansökan bifogas en sammanfattning av projektet (max. antal tecken: 1000 inkl. mellanslag), och en sida med projektledarens CV (max. 2000 tecken inkl. mellanslag) där projektledarens meriter samt fem viktigaste publikationer anges.

För att beviljas medel ska ansökan vara relevant i relation till CVS verksamhetsområde och aktuella fokusområden. Därtill bedöms ansökan utifrån problemformuleringens klarhet, samhällsrelevans, hur externa samarbetspartners kommer att användas och gagna forskningen samt hur snart projektgruppen planerar att utföra uppgiften.

Sammanfattning, ansökan och projektledarens CV (inkl. publikationer) sammanfogas till en PDF-fil och insändes till CVS@hb.se, senast 28 mars.

Ansökan bedöms av CVS styrgrupp. Ansökningar som inte följer angivna instruktionerna kommer inte bedömas.

Projekt som erhåller medel ska efter genomförandet använda en särskild blankett, som tillhandhålls av CVS, för kortfattad redovisning av genomförande och resultat.

Projektets resultat ska därtill presenteras inför CVS styrgrupp och/eller inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.

CVS fokusområden

Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle

CVS fokuserar de möjligheter och utmaningar som det samtida välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Ett sätt för att nå kunskap om utvecklingen är att undersöka hur offentliga och privata aktörer, civilsamhälle och ideella krafter samverkar för att organisera och verka för en hållbar välfärd.

Inom detta område söker CVS projekt som fokuserar frågor om samverkan och organisering för hållbar livsmiljö i stad och glesbygd, social utveckling, samt tvärsektoriell samverkan för att motverka polarisering mellan sociala grupper och områden/platser. Såväl platsutveckling för hållbar glesbygd, som stadsutveckling för hållbar livsmiljö och ekonomisk utveckling, är intressanta studieobjekt. Hur välfärdens utmaningar definieras i samverkan mellan olika organisationer, liksom vad denna samverkan mellan olika privata, offentliga och civila aktörer medför vad gäller frågor om makt och tolkningsföreträde gällande definitioner av ett hållbart välfärdssamhälle är ett annat temaområde. Frågor om makt, demokrati och vad som utgör en hållbar välfärd är alltså centrala inom detta fokusområde.

Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)

Fokusområdet berör frågan om framtida rekrytering och kompetensförsörjning i välfärdssektorn och hur välfärden på sikt ska kunna möta dessa utmaningar. Utmaningen är förbunden med en bredare och helt avgörande fråga om hur levnadsstandarden i välfärdssamhället på sikt ska kunna upprätthållas. För detta krävs att både yngres och äldres arbetskraftsdeltagande ökar, samt att arbetslösheten minskar bland utrikes födda.

Inom hälso- och sjukvård finns idag strategier för rekrytering av utlandsutbildade, vilket leder till ett utvecklat lednings- och organisatoriskt arbete med integration. Här ser CVS gärna projekt som följer och studerar liknande organisatoriska arbete, eller som undersöker hur välfärdsorganisatorer arbetar med ”age mangement” för att behålla den äldre arbetskraften, generationsöverföring eller utvärdera organisering och ledningsstrategier för rekrytering eller  s.k. onboarding av unga medarbetare (alltså det arbete som görs så att nyanställda blir en del av organisationens kultur och upplever sig vara viktiga medarbetare).

Projekt kan också syfta till att undersöka de satsningar som görs för att en yngre generation ska värvas till välfärdsyrken med förståelse för vad som utgör pull-faktorer (vad som lockar) för unga in i dessa yrken, samt identifiera möjliga push-faktorer (med risk för avhopp från utbildning och yrkesverksamhet).

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Ett prioriterat område inom CVS är digitaliseringens innebörd för organisering av välfärdens tjänster, brukare och professioner, samverkan och organisering. Frågor om vad AI kommer att betyda för olika aspekter av den välfärdsprofessionella yrkesutövningen (t.ex. inom vård, polis, socialtjänst), samt vad styrnings- och ledarskapsfaktorer betyder i detta sammanhang är angelägna. Studier kan syfta till att exempelvis undersöka digitala beslutsstöds inverkan på professionell autonomi och kompetens, styrning av verksamheten, mening i yrkesutövandet och komplexitet i organisationen. På vilka sätt uppfattas AI som möjlighet eller hot för olika professioner, yrkesverksamhet och brukares och klienters rättigheter?