Utlysning av medel till forskningsprojekt

Centrum för välfärdsstudier, CVS, vill bidra till samhällsutvecklingen genom att analysera och problematisera välfärdens konkreta utmaningar. Forskningen som bedrivs belyser frågor om välfärdssamhällets förändring med avseende på styrning, ledning och organisering. Analyserna är gränsöverskridande, tvärvetenskapliga och sker i samarbete med externa aktörer.

Ett av de tre fokusområden som CVS har till uppgift att studera är tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle. Ett särskilt aktuellt tema är hur det civila samhällets organisationer (CSO) fått en större roll för att utföra välfärdsuppdrag och välfärdsservice. Framförallt utövas ideell organisering inom områdena skola och förskola, men även äldreomsorg och funktionsstöd är exempel på kommunal service där ideell organisering ökat. det Därtill ser det civila samhällets insatser ut att få ett allt större utrymme inom arbetsmarknadspolitiska insatser.

Frågan är vilken betydelse denna utveckling har vad gäller medborgarnas förtroende och möjligheter till en både pluralistisk och likvärdig välfärdsservice. Hur ser samhällsansvaret ut och vilka möjligheter finns vad gäller välfärdens tvärsektoriella samverkan? Hur påverkas styrning, organisering och professionalisering inom den ideella verksamheten i den efterfrågade rollen som välfärdsproducent? Vilka justeringar väljer CSO att göra - eller inte göra – för att konkurrera med privata alternativ? Hur anpassas deras medborgarnära och flexibla ansats med ökade krav på utvärdering och kontroll av uppdrag?

Analys av konkreta projekt och uppdrag

Just nu utlyser CVS medel till forskningsprojekt som utför konkreta analyser av CSO:s ”nya” välfärdsuppdrag. Analyserna kan röra hur uppdrag utförs, vilka grunder som finns för brukarnas val och vilka möjligheter som erbjuds inom ideell välfärdsproduktion. Analyserna kan fokusera skiljelinjer mellan ideella, offentliga och privata logiker, behandla uppdragens olika uttryck och villkor i det rurala och urbana rummet, eller problematisera förskjutningar av samhällsansvar mellan offentlig och ideell organisering. En annan möjlighet är konkreta analyser av arbetsmiljöer och drivkrafter för arbetet. Därtill kan även CSO:s roll som stödfunktion och påverkan på välfärdens utveckling utgöra ett analystema, alltså i fall där uppdraget inte köps, men där insatserna ändå har stor inverkan på den välfärd som utförs.

Villkor och vem kan söka?

Med denna utlysning vill CVS ge den som utför projektet stor möjlighet att själv utforma upplägg och forskningsfrågor. Samtidigt är utlysningen riktad mot ett specifikt område. Det är därför viktigt att projektförslaget tydligt problematiserar frågan om välfärdens utmaningar i relation till CSO:s ”nya” roll i välfärdsproduktionen.

Detta forskningsstöd kan sökas av forskare vid Högskolan i Borås. Ett villkor för att erhålla medel är att projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, d.v.s. mellan olika akademier/centrumbildningar/plattformar vid Högskolan i Borås, eller samarbete med annat lärosäte eller extern välfärdsaktör.

Forskningsstödet är till för att utföra en avgränsad analys- eller forskningsuppgift och omfattar 500 000 kr, inklusive OH-kostnader. Summan kan användas till lönekostnader (inklusive OH-kostnader) och omkostnader i samband med studiens utförande (t.ex. transkriberingskostnader).

Medlen ska användas snarast efter beslut erhållits, men senast 31 december, år 2023. Under den tid projektet pågår presenteras och diskuteras arbetet vid CVS forskarworkshops som är till för att stötta de projekt som pågår inom centrumbildningen.

CVS önskemål är att varje projekt, utöver populärvetenskaplig spridning, resulterar i minst en refereegranskad journalpublikation. Projektets resultat ska därtill presenteras inför CVS styrgrupp och/eller inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.

Projekt som erhåller medel ska efter genomförandet använda en särskild blankett, som tillhandhålls av CVS, för kortfattad redovisning av genomförande och resultat.

Bedömning

Ansökan bedöms av CVS styrgrupp. För att beviljas medel ska ansökan vara relevant i relation till CVS verksamhetsområde och den särskilda utlysningens tema. Därtill bedöms ansökan utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans, problemformuleringens klarhet samt hur externa samarbetspartners kommer att användas och gagna forskningen.

Ansökans utformning

Ansökan omfattar två till tre sidor, max. antal tecken är 5500 inkl. mellanslag.

I ansökan beskrivs projektet syfte och forskningsfrågor, genomförande och översiktlig budget, hur resultat ska redovisas (t.ex. journalpublikation, konferens, offentliga anföranden), kort områdesöversikt, samhällsrelevans och samarbetspartners.

Till ansökan bifogas en sammanfattning av projektet (max. antal tecken: 1000 inkl. mellanslag), och en sida med projektledarens CV (max. 2000 tecken inkl. mellanslag) där projektledarens meriter samt fem viktigaste publikationer anges.

Sammanfattning, ansökan och projektledarens CV (inkl. publikationer) sammanfogas till en PDF-fil och insändes till CVS@hb.se, senast 8 september.

Ansökningar som inte följer de angivna instruktionerna kommer inte att bedömas.