Utlysning av projektstöd för samverkan

Projektstödet är på 250 000 kronor och sista datum för ansökan är 7 juni. Projektet ska handla om samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle.

Utlysning av projektstöd

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är en centrumbildning vid Högskolan i Borås som analyserar välfärdssamhällets förutsättningar och utveckling. CVS analys- och forskningsverksamhet tillhandahåller spetskompetens vad gäller de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför, särskilt med avseende styrning, organisering och ledning.

Som centrumbildning vilar verksamheten på tre ben: Den är högskoleövergripande, tvärvetenskaplig och sker i samverkan. Det innebär att forskare från högskolans samtliga fyra akademier finns representerade i olika analys- och forskningsprojekt, att analyserna kräver utbyte av kompetens från olika ämnen och discipliner, att CVS bedriver samarbete med andra centrumbildningar, analys- och innovationscentrum såväl innanför som utanför högskolan, att projekten kommer till i dialog med externa aktörer och är mer publika än ordinarie forskningsverksamhet.

Som ett led i sitt högskoleövergripande arbete utlyser CVS nu för första gången projektstöd för samverkan mellan CVS och andra centrumbildningar, kompetenscentrum och innovationsplattformar. Syftet är att detta samverkansprojekt ska bidra till nytänkande och ge synergieffekter som gynnar en kunskapsutveckling i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle. En tanke är att projektet även lägger grund för framtida samverkan ”över gränser” mellan exempelvis innovation, utvecklingsanalys och forskning.

Medel från CVS beviljas omfattande 250 000 kr. Kravet för att kunna söka bidragsformen är att den samverkande parten (centrumbildningen, kompetenscentrumet, innovationsplattformen) bidrar med lika mycket, d.v.s. 250 000 kr, att projektet ligger inom ramen för utlysningens tema samt att några av de medverkande i projektets analys-, forsknings-, och innovationsarbete verkar både inom CVS kunskapsområde och den egna plattformens analys- eller forskningsområde. Därtill ska projektet bidra med en kunskapsutveckling som kan påverka och förändra framtiden i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle.

Utlysningens tema: Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle

CVS fokuserar på det samtida välfärdssamhällets utveckling med avseende på styrning, organisering och ledning. Ett sätt för att nå kunskap om de möjligheter och utmaningar som välfärdssamhället står inför är att undersöka hur offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer samverkar för att organisera en hållbar välfärd. Projekt kan handla om tvärsektoriell samverkan för en hållbar livsmiljö i stad eller glesbygd och hur samverkan kan motverka polarisering mellan sociala grupper och platser. Såväl platsutveckling för hållbar glesbygd, som stadsutveckling för hållbar livsmiljö och ekonomisk utveckling är intressanta studieobjekt.

Samverkan och organisering för ett hållbart arbetsliv i välfärden är ett annat intressant tema. På vilket sätt tillvaratas kompetenser och perspektiv från anställda, brukare och övriga medborgare för att utforma ett hållbart välfärdssamhälle? Vilkas styrmodeller är gynnsamma för en hållbar utveckling i välfärden? Vad medför samverkan i form av makt, demokrati och tolkningsföreträden?

Villkor och vem kan söka?

Projektstödet kan sökas av anställda vid Högskolan i Borås som har innovations-, analys eller forskningsprojekt knutna till en centrumbildning, kunskapscentrum eller innovationsplattform vid Högskolan i Borås, FoU Sjuhärad eller Science Park Borås. De forskare eller andra aktörer som medverkar i projektet hämtas både från den egna centrumbildningen, kompetenscentrumet eller innovationsplattformen, samt från övriga högskolan där forskning och analys bedrivs inom ramen för CVS kunskapsområde.

Projektstödet är till för att utföra en avgränsad analys-, innovations- eller forskningsuppgift och omfattar 250 000 kr (inklusive OH-kostnader) från CVS och 250 000 kr från den egna plattformen. Summan används till lönekostnader (inkl. OH-kostnader) och omkostnader i samband med projektets utförande. Medel från CVS bekostar inte lokalkostnader och får i normalfallet inte medföra en minskning av de sökandes tid för kompetensutveckling.

Medlen ska användas snarast efter att beslut erhållits, men senast 30 juni år 2024. Under den tid som projektet pågår ska det presenteras och diskuteras både inom den egna plattformen och vid CVS forskarworkshops som är till för att bygga upp en stark forskningsmiljö och stötta de projekt som pågår inom centrumbildningen.

Projektet ska resultera i minst en refereegranskad journalpublikation, utöver populärvetenskaplig spridning. Projektets resultat ska presenteras inför CVS styrgrupp, den egna plattformens styrgrupp/samverkansaktörer och/eller inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.

Bedömning

Ansökan bedöms av CVS styrgrupp, i vilken representanter från Västra Götalandsregionen (VGR, ordförande), Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Borås Stad, Science Park Borås (SPB), samt Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) ingår. För att beviljas medel ska projektet vara relevant för både CVS och samverkanspartens verksamhetsområde och tydligt anknyta till utlysningens syfte och tema. Därtill bedöms ansökan utifrån projektets nyskapande bidrag, samhällsrelevans, problemformuleringens klarhet och att genomförandet är genomtänkt. Ett annat viktigt bedömningskriterium är att ansökan på ett förtjänstfullt sätt redogör för hur samverkan mellan plattformarna används och gagnar en kunskapsutveckling mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle.

Beslut om vilka som tilldelats forskningsstöd fattas vid CVS styrgruppsmöte den 15 juni.

Ansökans utformning

I ansökan beskrivs projektet syfte och genomförande och översiktlig budget, förväntade resultat och redovisningsformer (t.ex. journalpublikation, seminarium, offentliga anföranden), samhällsrelevans och medverkan.

Ansökan omfattar max. antal tecken: 8500 inkl. mellanslag.
Till ansökan bifogas en sammanfattning av projektet, max. antal tecken: 1000 inkl. mellanslag, samt en sida med samtliga medverkandes CV, där meriter samt fem viktigaste publikationer anges (personnummer ange ej), max. antal tecken: 2000 inkl. mellanslag.

Sammanfattning, ansökan och projektmedlemmarnas CV (inkl. publikationer) sammanfogas till en PDF-fil och insändes till cvs@hb.se, senast 7 juni.

Ansökningar som inte följer angivna instruktionerna kommer inte bedömas.