Anna Thorén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete (HUF)

Telefonnummer: 033-435 4282

Mobilnummer: 0701-062030

E-post: anna.thoren@hb.se

Rumsnummer: B609b

Signatur: AATH

Jag arbetar som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning nätbaserat lärande vid Högskolan i Borås. Förutom undervisning i grundutbildningen är jag aktiv som doktorand vid Örebro Universitet. Inriktningen på mitt forskningsintresse är att undersöka vad inkluderande lärmiljöer kan betyda för elever med neuropsykiatriska diagnoser i grund- och gymnasieskola.

Alla elever har rätt att kunna delta i skolans verksamhet utifrån sina speciella behov och förutsättningar, men trots detta finns det dokumenterade brister vad gäller elever med NPF-diagnoser och deras möjlighet att lämna grundskolan med uppnådda kunskapsmål. Elever med NPF är överrepresenterade bland elever som inte uppnår godkänt betyg i skolämnet Idrott och hälsa.

Att detta är särskilt allvarligt för barn och ungas fortsatta hälsa är belagt av forskning som pekar på samband mellan uppnådda betyg i Idrott och hälsa och graden av fysisk aktivitet senare i livet. Elever som lyckas väl i ämnet har också bättre förutsättningar att bibehålla en god hälsa. Men även ur ett kortare perspektiv så har elevers möjlighet att vara fysiskt aktiva, i skolan och på fritiden, samband med deras hälsa.

Den forskning som hitintills skett på inkludering av elever med NPF i Idrott och hälsa har främst genomförts ur ett vuxenperspektiv (lärare, elevhälsan och föräldrar) medan barn och ungas perspektiv inte är dokumenterat på samma sätt. Studien har därför ett elevperspektiv och genomförs på mellanstadieskolor i en mellansvensk kommun.

Jag är medlem i ITHU, nätverk för IT inom högre utbildning samt Swednet, nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning. 

Min profil på ResearchGate (Extern länk)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa