Catarina Player-Koro

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4841

E-post: catarina.player-koro@hb.se

Rumsnummer: B607

Signatur: CPK

Mitt övergripande forskningsområde är kritiska och sociologiska perspektiv på utbildning, policyfrågor och digitalisering. Min forskning handlar framförallt om att förstå samspelet mellan politisk styrning av utbildningssystemet och dess konsekvenser för lärarutbildning, lärares arbete, profession och undervisningspraktiker.

Mina studier av skolans digitalisering har haft både undervisningens innehåll och digitaliseringsfrågan från ett mer politiskt (policy) perspektiv i fokus. Forskningen tar sin utgångspunkt från en kritisk granskning av den teknikdeterministiska diskursen om att digital teknik har en förmåga att revolutionera undervisning, skola och utbildningssystem. På senare år har jag studerat hur globalisering, marknadifiering och neoliberal styrning av skola och utbildning möjliggjort för den privata IT-industrin att på olika sätt profitera på skolan men också hur digitala plattformar, infrastrukturer och datafiering påverkar undervisning, lärare och skolors arbete och i förlängningen också utbildningssystem.

Inom ramen för forskning om lärarutbildning och lärarprofession har jag forskat om konsekvenser av den politiska styrningen av lärarutbildningen för läraryrkets kunskapsbas och konsekvenser av införande av förstelärare och lektorer för läraryrkets profession.

På Högskolan i Borås är jag med och driver forskargruppen Högre utbildning, praxis och politik (Hupp). Jag är också projektledare för projekt FIPA (forskarutbildning i pedagogiskt arbete), vars målsättning är skapa förutsättningar för och ansöka om examensrättigheter för forskarutbildning i Pedagogiskt arbete.

Jag är också Senior Editor för den internationella tidskriften: Journal of Praxis in Higher Education

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Reproducing Traditional Discourses of Teaching an Learning Mathematics: Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher Education: