Carolina Bergerum

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: carolina.bergerum@hb.se

Rumsnummer: E522A

Signatur: CRBE

Carolina är doktorand vid Högskolan i Borås och Jönköping University sedan 2015. Forskningsprojektet berör patientmedverkan i hälso- och sjukvård. Det övergripande syftet är att förklara hur förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, patienters perspektiv tas tillvara, kan integreras, samt hur det fungerar för vem, under vilka omständigheter och varför. 

Projektet har en kvalitativ, deskriptiv ansats och genomförs på två sjukhus i Sverige och ett sjukhus i Nederländerna.

Bakgrunden är att patienter har unika erfarenheter av hälso- och sjukvården, och av att leva med sjukdom, skada och behandling. Därför ses de som en viktig resurs i sjukhusens förbättringsarbete. Olika former av personcentrering, patientmedverkan, patientsäkerhet och värdebaserad vård blir allt mer vanliga arbetssätt såväl nationellt och internationellt. I Sverige vägleds arbetet på nationell nivå av lagstiftning (Patientlag 2014:821) och nationella riktlinjer (Svenska Kommuner och Regioner, SKR). Hälso- och sjukvården kan ses som uppbyggd i flera nivåer: mikrosystemen (de system som verkar närmast patienten), mesosystemet (vårdens ledning och stödsystem), makrosystemet (den övergripande organisationen), och befolkningen som är i behov av vård. I mikrosystemen ingår patienter tillsammans med vårdpersonal och den information de tillsammans hanterar. Här skapas kvalitet, säkerhet, kostnader, erfarenheter och upplevelser - d v s värdet i vården. För att uppnå förbättrade resultat behövs ett systematiskt förbättringsarbete med utgångspunkt från dessa kliniska mikrosystem. Att involvera patienter i förbättringsarbete innebär ökad komplexitet, vilket är en utmaning för organisationen, dess chefer, ledare och medarbetare. Det strävas mot goda resultat och erfarenheter av vården för enskilda patienter, fungerande vårdprocesser, god hälsa hos befolkningen som helhet, samtidigt som god kostnadseffektivitet ska bibehållas. Samtidigt saknas fortfarande tillräcklig förståelse för hur patientmedverkan bäst kan integreras och hur den upplevs fungera av patienter, vårdpersonal, chefer och ledare i vården. Därför behövs studier som kan förklara vad som gör att förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, där patienter involveras, fungerar väl (eller inte), för vem, under vilka omständigheter och varför.

Carolina har en bakgrund som barnmorska och vårdenhetschef, och har en masterexamen inom kvalitetsförbättringar och ledarskap. Carolina arbetar nu som utvecklingscontroller på Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus. Kommande avhandling har arbetsnamnet “Involving patients in healthcare quality improvement – theory and practice. Studying clinical microsystem and leadership perspectives in two European hospital organisations”.

  • Johan Thor, Jönköping University
  • Christina Petersson, Jönköping University