Gabriella Norberg Boysen

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4508 E-post: gabriella.norberg_boysen@hb.se Rumsnummer: E708 Signatur: GANO

Jag har specialistutbildningar inom ambulanssjukvård, anestesi samt forensic nursing. Jag har sedan 90-talet min ambulansanställning i Kungälvsregionen till 60 procent. Jag är också, sedan 2011, anställd vid Högskolan i Borås som doktorand till 50 procent. Dessutom är jag inskriven vid forskarskolan vid Jönköping University. Mitt doktorandprojekt sponsras till stor del av Länsförsäkringar Älvsborg.

Mitt forskningsprojekt, Vård på Rätt Vårdnivå (VRV), handlar om att identifiera primärvårdspatienter inom ambulanssjukvården och guida dem till en optimal vårdnivå (vårdcentral eller jourcentral).

Studie I är publicerad i Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2015. Studien är en kvantitativ registerstudie, där syftet är att utröna hur många dessa patienter är, om det finns något utmärkande för dem. 

Studie II är en instrumentutvecklingsstudie där en enkät tas fram som avser att mäta patientens tillit till vården. 

Den tredje studien är en interventionsstudie, där den nya vårdmodellen testas och utvärderas. Frågeställningarna är; kan ambulanssjuksköterskan triagera dessa patienter till en optimal vårdnivå? Sker det med bibehållen medicinsk säkerhet? Samt känner dessa patienter samma tillit till vården som de som får vård på akutmottagningen? Slutligen görs en kvalitativ studie i form av intervjuer med patienter som deltagit i den nya vårdmodellen.