Ida Kleye

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

E-post: ida.kleye@hb.se

Signatur: IDKL

Jag är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och doktorand i vårdvetenskap på Högskolan Borås. Mitt avhandlingsprojekt grundar sig i tidigare forskning inom området där smärta, obehag och rädsla undersökts, i samband med nålsättning i intravenös port hos sammantaget över 170 barn med cancer. Resultatet visar att rapporterade nivåer av rädsla är högre än nivåer av smärta i samband med medicinska nålprocedurer, samt att yngre barn rapporterats erfara högre nivåer av rädsla och smärta jämfört med äldre barn (Hedén et al., 2016). Att yngre barn erfar högre nivåer av rädsla och smärta, talar för att fokus mot att identifiera, förebygga och lindra rädsla i samband med smärtsamma nålprocedurer är nödvändigt. Den planering och det genomförande som sjuksköterskor utför vid nålprocedurer påverkar barnets upplevelser av rädsla och smärta. Situationen kan vara mångfacetterad, och hänsyn behöver tas till barnet, familjen, medicinska- och tekniska förutsättningar, såväl som tid och personella resurser.

Steg ett för sjuksköterskan bör vara att kommunicera med barnet om tidigare erfarenheter och om det är ett barn som behöver extra stöd utifrån rädsla (Hedén, 2012). Hur barn hanterar olika situationer varierar. Vissa barn har strategier som hjälper dem vid upplevelser av rädsla och smärta, så kallade copingstrategier. Yngre barn har generellt färre copingstrategier än äldre barn (Hodgins and Lander, 1997). Krav ställs på sjuksköterskors kompetens inom såväl kommunikation som val av metoder för att svara upp till de behov barn har. Konsekvensen av misslyckad kommunikation kan leda till att fasthållning av barnet ses som den enda utvägen. Att hålla fast ett barn är aldrig ett stöd för barnet men inte heller för vårdnadshavare och sjuksköterskor (Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär, and Dalheim Englund, 2016).

Avhandlingsprojektet utgår från barnets perspektiv och syftar till att utvärdera effekten av en intervention riktad till att lindra upplevelser av rädsla och smärta under nålprocedurer vid vård och behandling på sjukhus. Vidare är syftet även att studera verbal och icke verbal kommunikation av emotioner, såsom rädsla, mellan barn och vårdpersonal i samband med en medicinsk procedur.