Jeanette Carlsson Hauff

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: jeanette.carlsson_hauff@hb.se

Signatur: JEHA

Jeanette Carlsson Hauff är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat 25 år i näringslivet inom den finansiella sektorn, bl.a. som portföljförvaltare, ansvarig för risk management samt VD för Skandia Fonder AB. Hon disputerade 2014 på Handelshögskolan vid  Göteborgs Universitet med avhandlingen Trust and risk taking: a study of consumer behaviour within a Swedish pension investment setting. Hon har sedan dess inriktat sin forskning mot konsumentbeteende avseende finansiella tjänster; t.ex. avseende betydelsen av olika typer av finansiell kommunikation samt betydelsen av ursprungsland för finansiella konsumenters beslutsfattande. Jeanette Carlsson Hauff är även involverad i ett antal forskningsprojekt med inriktning mot hållbarhet i en finansiell kontext:

När snabbt tänkande slår fel – hållbara investeringsbeslut och dålig märkning
Givet det dokumenterat svåra valet finansiella konsumenter ofta står inför, och givet även intentionen att uppmuntra hållbara finansiella val fokuserar detta projekt på betydelsen av en finansiell hållbarhetsmärkning. Målet med projektet är att mäta nivån på kunskap – både finansiell och hållbarhetsinriktad – samt att utröna betydelsen av dessa kunskapsvariabler på hur konsumenten tolkar hållbarhetsmärkningen.

Operationalisering av CRS-investeringar, 2.0
Omställningen mot en mer hållbar inriktning på den finansiella sektorn har stått högt på agendan under en lång tid. Detta har givit upphov till flera olika sätt på vilka företagen de facto operationaliserat dessa inriktningar: skal en exkluderande strategi väljas, skall denna i så fall handhas av bolaget självt och hur skall strategin prissättas är exempel på frågeställningar som aktualiserats. Projektet  anlägger ett konsumentperspektiv och ämnar se vilken effekt dessa strategiska val har för variabler såsom t ex upplevd kvalitet, effektivitet samt förtroende.