Kennert Orlenius

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4288

Mobilnummer:

E-post: kennert.orlenius@hb.se

Rumsnummer: B602

Signatur: KEOR

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse har riktas främst mot pedagogiskt arbete i förskola och skola.  Utgångspunkten därvid är faktiska problem, villkor och utmaningar i den vardagliga, pedagogiska praktiken och studier av dessa. Mitt kunskapsbidrag till forskning och utveckling består främst av bidrag inom ett innehållsligt område som kan ses som fundamentalt i pedagogiskt yrkesutövande men dock är mindre uppmärksammat, frågor om yrkesetik och lärandets existentiella dimensioner.

Under de senaste åren har min forskning främst riktats mot frågor om social hållbarhet knutet till kommunalt utvecklingsarbete.

Mina studier och kunskapsbidrag gäller i huvudsak två övergripande områden:

Välfärd och värden

Här fokuseras frågor som rör den typ av internationell forskning som benämns ’moral and citizenship education’, inkluderat ’teachers professional ethics’. Mina kunskapsbidrag är här i hög grad knutna till moraliska dilemman (värdekonflikter) och lärararbetets komplexitet men också till innehållsliga aspekter inom skilda ämnen såsom samhällskunskap (demokrati), religionskunskap (etik och ungdomars livsfrågor) och filosofi (etiska förhållningssätt). Mina kunskapsbidrag gäller hur normer och värden, etik och moral förmedlas och gestaltas men också den sociala samvarons villkor, t ex i form av processer som rör inkludering och exkludering i både skola och samhälle.

Min forskning kan ses som innovativ i betydelsen att den empiriskt och teoretiskt bidragit och bidrar till att problematisera och analysera frågor som retoriskt brukar benämnas i termer av värdegrunden i förskola och skola men också samhället i övrigt. Genom mina böcker, ”Värdegrunden – finns den?” och ”Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag”, har denna kunskapsutveckling spridits inom exempelvis flertalet lärar- och rektorsutbildningar i landet. Flera rapporter har också producerats de senaste åren där socialt hållbart utvecklingsarbete knyts till värdebaserat kommunalt utvecklingsarbete.

Profession och lärande

Min forskning om pedagogiskt arbete syftar till att utveckla kunskap om lärararbetets komplexitet och mångdimensionalitet, att utveckla en teoretisk grund i och för yrkesutövandet. Utgångspunkten är att yrkesutövandet i termer av praxis baseras på värden, värderingar och normer, överväganden och reflektioner (grundade i egna erfarenheter och/eller andras erfarenhet och kunskap), dvs. något utöver observerbara handlingar. Mitt intresse riktas härvid mot vuxnas lärande (t.ex. i min doktorsavhandling), inte minst lärandets existentiella dimensioner, och frågor som rör professionalism och professionalitet samt yrkessocialisation. Häri inryms frågor om yrkesidentitet och innebörden av kunskap i handling.

Uppdrag

F.d. ’Convenor’ i European Educational Research Association (EERA) inom nätverket Teacher Education Research och har varit aktiv i nätverket "Empirical Research on Value Issues in Education" i NERA, liksom dåvarande Värdenätet under 2002-2007. Haft uppdrag för Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskapliga kommittén) och Norwegian Research Council som granskare av forskningsansökningar. Granskare av artiklar för flera vetenskapliga tidskrifter.

Biträdande föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås sedan 2016.

Avhandlingstitel

Förståelsens paradox. Yrkeserfarenhetens betydelse när förskollärare blir grundskollärare. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 1999)

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper