Lill Langelotz

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: lill.langelotz@hb.se

Signatur: LIL

Jag arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete. 2014 disputerade jag vid Göteborgs universitet (GU) med avhandlingsarbetet "Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik".

Jag har två huvudsakliga forskningsintressen:

1) Lärares professionsutveckling. Under flera år har vikten av lärares kontinuerliga kompetensutveckling poängterats som betydelsefull för skolans utveckling. Begrepp som kollegialt lärande och olika former av handledning lyfts fram som viktiga. Detta studerar och problematiserar jag utifrån kritiska teorier. Jag är främst intresserad av att studera de sociala praktiker som utbildningssystemet utgörs av och görs i och hur dessa hänger samman och påverkar varandra samt vilka konsekvenser det får för undervisning och lärande. 

2) Inkludering och social rättvisa i utbildning. I en tid av marknadisering, mätningar och konkurrens mellan individer och system, ser jag det som extra intressant och viktigt att studera hur olika utbildningspraktiker kan möjliggöra (alternativt försvåra eller rent av hindra) att inkluderande lärmiljöer och social rättvisa möjliggörs i utbildningen. Praxis- och praktikteorier som till exempel teorin om praktikarkitekturer är här användbara teoretiska och analytiska raster.

Forskningen bedriver jag oftast tillsammans med de professionella i olika utbildningspraktiker.

Nätverk

Pedagogy, Education and Praxis (PEP)

Nordiskt Nätverk i Aktionsforskning (NNAF) 

Swednet 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.