Lars Sandman

Akademin för polisiärt arbete

Sektionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4793

Mobilnummer: 0732-065818

E-post: lars.sandman@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: LSN

Övergripande tema

Det övergripande temat för min forskning är organisationsetik inom vård och omsorg. Det innebär att jag intresserar mig för etiska aspekter på hur vi organiserar och ska styra vården - framförallt när det gäller fördelningen av begränsade resurser och i vilken utsträckning vi ska göra patienten mer delaktig i beslut kring sin vård och omsorg. Det innebär också att jag intresserar mig för hur vi kan organisera arbetet med etiska frågor inom vård och omsorg - framförallt genom att utveckla metoder för systematisk etisk bedömning. Min bakgrund i praktisk filosofi har gjort att jag huvudsakligen ägnar mig åt teoretiska normativa analyser i min forskning, men jag har även delvis ägnat mig åt empirisk forskning och då använt mig av kvalitativ metodik.

Resursfördelning

Eftersom behoven och tillgängliga metoder för vad vi kan göra är mer omfattande än de resurser som står till buds måste vi prioritera inom vård och omsorg. Detta ger upphov till frågor kring vem som då ska få ta del av resurserna, en fråga som handlar om rättvisa. I min forskning utgår jag från den etiska plattform som tagits fram för svensk hälso- och sjukvård och försöker, genom normativa analyser, tolka vad denna plattform betyder i olika resursfördelningssituationer. Detta ger även upphov till frågeställningar som kan kopplas till den internationella  och mer generella rättvisediskussionen. Inom ramen för detta forskningsområde är jag även verksam som etiska rådgivare och konsult vid konkreta prioriteringssituationer inom vård och omsorg. Forskningen sker i samverkan med Prioriteringscentrum, Linköpings universitet (se länk nedan).

Delat beslutsfattande

En viktig trend inom vård och omsorg på senare år är att vården ska bli mer patient- eller personcentrerad. En del i detta är att patienten ska involveras i ett delat beslutsfattande. I ett antal internationellt välciterade publikationer har jag dels analyserat vad ett delat beslutsfattande innebär och även vilka etiska konsekvenser det har för sådant som patientens autonomi, följsamhet till behandling och olika rättvisefrågor. För närvarande är jag involverad i ett större fyraårigt forskningsprogram, finansierat av FORTE, kring hinder och möjligheter för personcentrerad vård i olika vårdkontexter som bedrivs i samverkan med Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Göteborgs universitet (se länk nedan).

Organisering av etikarbete

Mitt tredje forskningsben är innovativ forskning för att ta fram arbetsformer och verktyg för att stödja etikarbetet i olika organisationer. Ett forskningsprojekt har haft fokus på att ta fram underlag för etisk analys av metoder inom hälso- och sjukvården för att användas inom SBUs verksamhet. Det har resulterat i en strukturerad frågemall som nu även används av andra svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheter (se länk nedan). Ett annat forskningsprojekt har haft fokus på att stödja arbetet med etiska frågor inom palliativ vård och har bedrivits i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här har vi, utifrån en kartläggning av verksamhetens etiska problem, tagit fram en anpassad och konkret värdegrund som ska kunna stödja arbetet i vardagen. Till detta har vi även utvecklat en prototyp för ett IT-stöd. Detta arbete fortsätter vi nu genom samverkan med vårdgivare inom andra områden och IT-företag.

Länk till forskningsprogram Personcentrerad vård

Uppdrag

Etisk rådgivare, Västra Götalandsregionen

Etisk rådgivare, SBU

Vetenskaplig råd (etik), TLV

Etisk rådgivare, Nationell riktlinjer, Socialstyrelsen

  • Erik Gustavsson, Linköpings universitet
  • Mari Broqvist, Linköpings universitet

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A Good Death on the Value of Death and Dying (2001). Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet.