Malin Jakobsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4712

E-post: malin.jakobsson@hb.se

Rumsnummer: D709

Signatur: MLJA

Mitt avhandlingsarbete heter: "Jag vill sova men kan inte": Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn.

Sömnbrist hos ungdomar ses som ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar. Konsekvenserna av för lite sömn påverkar både hälsan och skolprestationen negativt.

För att utveckla det främjande arbetet kring sömnen behövs ytterligare kunskap. Framförallt kunskap som baseras på ungdomarnas egna upplevelser och berättelser om sömnen och hur eventuellt stöd skulle kunna utformas. Denna typ av forskning är i dagsläget begränsad både nationellt och internationellt. Mitt forskningsprojekt förväntas genom sin avhandling med fyra delstudier ge en bättre kunskap om ungdomars sömn och hälsa, och därmed skapa en grund för elevhälsa, skola, föräldrar och samhället i stort i arbetet med att främja och stödja hälsan.

  • Delstudie I    Syftet var att beskriva förekomsten av självrapporterad sömnlängd och sömnsvårigheter och utforska dess samband med skolstress, självuppfattning och teknikanvändning hos ungdomar.
  • Delstudie II   Syftet var att beskriva anledningar till sömnsvårigheter som de uppfattas av ungdomar.
  • Delstudie III Syftet var att belysa innebörden av ungdomars levda erfarenheter av sömnsvårigheter.
  • Delstudie IV Syftet är att utforska ungdomars förslag på hur deras sömn kan stödjas.

Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska och distriktssköterska och har i många år arbetat som skolsköterska i Borås Stad och innan dess på barnkliniken SÄS. Min anställning på Högskolan i Borås påbörjades i september 2016. Undervisningstiden fokuseras främst i specialistutbildningarna till barnsjuksköterska respektive distriktssköterska men även i sjuksköterskeprogrammet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

"Jag vill sova men kan inte": Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn.