Mikael Löfström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4440

Mobilnummer: 0732-305909

E-post: mikael.lofstrom@hb.se

Rumsnummer: L407

Signatur: MLO

Min forskning handlar främst om den offentliga sektorns organisering och styrning. I ett övergripande perspektiv är det olika former av organisationsförändring eller utveckling av hur organiseringen av välfärdstjänster sker. Det berör framför allt styrformer som går under benämningen Governance eller nätverksbaserad styrning.

Ett område handlar om samverkan eller interorganisatoriska relationer. Främst hur de offentliga huvudmännen försöker finna samverkansformer, men även hur ideella organisationer och företag kan inkluderas i samverkan. Företrädesvis berör det politikområden inom de så kallade människobehandlande organisationerna: skola, vård och omsorg. Utöver själva frågan om interorganisatorisk samverkan uppmärksammas även såväl styrning av samverkan som styrning i samverkan.

Ett annat område behandlar projektifieringen av utveckling- och förändringsarbete inom offentliga organisationer och inom välfärdssektorn i stort, såväl internationellt som nationellt. Inom detta område belyses problematiken med att organisera förändringsarbete och implementering av reformer i projekt. Det är å en sidan svårt att skapa resurser som ger förutsättningar för förändring och lärande utan att etablera projekt, men å andra sidan finns det i projektformen inbyggda mekanismer som motverkar förändring av ordinarie verksamhet.

Det tredje området är implementering av reformer, vilket egentligen är ett komplext governance- eller managementproblem där det kan krävas en etablering av arenor för utveckling liksom incitament för att olika offentliga aktörerna ska medverka. Reformens komplexitet och tvetydighet tillsammans med i vilken omfattning de utmanar aktörerna ger förutsättningar för implementering av reformer och förändringsidéer.

Dessa tre områden, samverkan, projektifiering och implementering, har tydliga beröringspunkter i det att i dag förväntas hanteras med olika formera av nätverksbaserad styrning. Metodmässigt sker studier inom dessa områden med stort intresse för välfärdssektorns utveckling och genomförs därför återkommande i samverkan mellan akademi och offentliga organisationer. 

Ett urval av publikationer nedan och alla publikationer i länken.

SWEPUB

Jensen, C och Löfström, M. (2019) Multi-level hybridization and hybridized governance system - experience from Collaboration Associations in Sweden. International Research Society for Public Management (IRSPM) 23th Annual Conference at Victoria University, Wellington, New Zealand.

Löfström, M. and Jensen, C. (2019) Innovation in Human Service Organizations – the case of Coordination Associations in Sweden. International Research Society for Public Management (IRSPM) 23th Annual Conference at Victoria University, Wellington, New Zealand.

Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2018). Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland’s conflict–ambiguity model and research on temporary organizations. Public Policy and Administration, 33(4) pp. 447-465.

Jensen C, Johansson S och Löfström M, (2017). Projektledning i
offentliga organisationer – om att genomföra förändring i välfärdssektorn. Lund: Studentlitteratur.

Löfström, M. (2015). Styrgruppens praktik: Om mötens organisering. Rapportserie: Styrning, organisering och ledning Rapport nr 4. Borås: Högskolan i Borås.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2013). The project organization as a policy tool in implementing welfare reforms in the public sector The International Journal of Health Planning and Management vol. 28/1 pp 122–137.

Löfström, M. (2013). Samverkansprojekt – om att konstruera gränser. I Axelsson, R. och Bihari Axelsson, S. (red) Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, J., Löfström, M. Bihari Axelsson, S. and Axelsson, R. (2012). Actor or arena: Contrasting translations of a law on interorganizational integration. Journal of Health Organization and Management vol 26, Iss: 6, pp.778 - 793.

Löfström, M. (2010). Inter-organizational collaboration projects in public sector – a balance between integration and demarcation. The International Journal of Health Planning and Management, vol. 25/2 pp 136-155.

Löfström, M. (2010). Samverkan och gränser. Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor. Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Johansson S, Löfström, M. and Ohlsson, Ö. (2007). Separation or Integration - A Dilemma when Organizing Development Projects. International Journal of Project Management, vol. 25/5 pp 457-464.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2006). Project relationships – A model for analyzing interactional uncertainty. International Journal of Project Management, vol. 24/1 pp 4-12.

Uppdrag

Leder det Nationella nätverket för forskning om samverkan inom välfärdssektorn.

https://www.samverkansforskning.se/