Rachel Pierce

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: rachel.pierce@hb.se

Rumsnummer: C312B

Signatur: RAPI

Jag är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningsintressen grundar sig i en bakgrund i kvinnohistoria samt intressen i fotografi, digitalisering och arkivet. Dessa intressen har uttryckt sig i forskning om feminismens utveckling inom politiska institutioner, genusladdad politisk journalistik under kalla kriget, definitionen av genus, etnisk bakgrund och klass i digitaliserade kulturarvssamlingar samt relationen mellan det fysiska och digitala arkivet med fokus på hur klassifikationssystem tillämpas i gränsen mellan det fysiska och det digitala.

Jag är också programansvarig för det internationella masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, digitala bibliotek och informationstjänster.