Laura Darcy

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4717

Mobilnummer:

E-post: laura.darcy@hb.se

Rumsnummer: D705

Signatur: LDY

Ämnesområde:Vårdvetenskap.
Inriktning: Vardagsfungerande hos små barn med cancer.

Jag disputerade juni 2015 med en avhandling inom hälsa och vårdvetenskap från Jönköpings universitet. Min avhandling syftade till att undersöka hälsa och vardagsfungerande hos barn med cancer i förskoleåldern (1-6 år), ur barnets perspektiv.

Barn i förskoleåldern med cancer längtar efter ett fungerande socialt liv. De beskriver mycket lidande, behov av sina föräldrars trygga famn och ensamhet och isolering. Barnen aktivt strävar efter ett fungerande vardag med cancer, efter trauman vid diagnosen. Sjuksköterskans roll är central i detta strävande och kan stödjas med hjälp av identifierad ICF-CY koder.

Studien genomförs med en longitudinell design och datainsamling vid sex tillfällen, i anslutning till diagnostisering, och sedan efter 6, 12, 18, 24 och 36 månader. Data samlades in via enkäter och intervju med semi-strukturerade frågor baserad på ICF-CY struktur om barnets kropp, aktivitet & delaktighet och stödjande miljön.

Uppdrag

  • Internationell samordnare för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Erasmus: ansvarig kontaktperson för Europa
  • Ledamot i utbildningsutskottet
  • Programansvarig specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar


Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

The everyday life young child through their cancer trajectory

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper