Kennert Orlenius

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4288

Mobilnummer:

E-post: kennert.orlenius@hb.se

Rumsnummer: B602

Signatur: KEOR

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse riktas främst mot pedagogiskt arbete i förskola och skola.  Utgångspunkten härvid är faktiska problem, villkor och utmaningar i den vardagliga, pedagogiska praktiken och studier av dessa. Mitt kunskapsbidrag till forskning och utveckling består främst av bidrag inom ett innehållsligt område som kan ses som fundamentalt i pedagogiskt yrkesutövande men dock är mindre uppmärksammat, frågor om yrkesetik och lärandets existentiella dimensioner.

Mina studier och kunskapsbidrag gäller i huvudsak två områden:

Välfärd och värden

Här fokuseras frågor som rör den typ av internationell forskning som benämns ’moral and citizenship education’, inkluderat ’teachers professional ethics’. Mina kunskapsbidrag är här i hög grad knutna till moraliska dilemman (värdekonflikter) och lärararbetets komplexitet men också till innehållsliga aspekter inom skilda ämnen såsom samhällskunskap (demokrati), religionskunskap (etik och ungdomars livsfrågor), filosofi (etiska förhållningssätt) och naturvetenskap (normer och värden i val av innehåll). Hur normer och värden, etik och moral förmedlas och gestaltas fokuseras men också den sociala samvarons villkor, t ex i form av processer som rör inkludering och exkludering. Disciplinärt betyder det att mitt forskningsintresse är nära knuten till empirisk inriktad forskning inom området filosofisk pedagogik. Min forskning kan ses som innovativ i betydelsen att den empiriskt och teoretiskt bidragit och bidrar till att problematisera och analysera frågor som retoriskt brukar benämnas i termer av värdegrunden i förskola och skola men också samhället i övrigt. Genom mina böcker, ”Värdegrunden – finns den?” och ”Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag”, har denna kunskapsutveckling spridits inom exempelvis flertalet lärar- och rektorsutbildningar i landet.

Profession och lärande

Min forskning om pedagogiskt arbete syftar till att utveckla kunskap om lärararbetets komplexitet och mångdimensionalitet, att utveckla en teoretisk grund i och för yrkesutövandet. Utgångspunkten är att yrkesutövandet i termer av praxis baseras på värden, värderingar och normer, överväganden och reflektioner (grundade i egna erfarenheter och/eller andras erfarenhet och kunskap), dvs. något utöver observerbara handlingar. Mitt intresse riktas härvid mot vuxnas lärande (t.ex. i min doktorsavhandling), inte minst lärandets existentiella dimensioner, och frågor som rör professionalism och professionalitet samt yrkessocialisation. Häri inryms frågor om yrkesidentitet och innebörden av kunskap i handling.

Uppdrag

(I urval) ’Convenor’ i European Educational Research Association (EERA) inom nätverket Teacher Education Research, sedan ht 2007. Aktiv i nätverket "Empirical Research on Value Issues in Education" i NERA, liksom dåvarande Värdenätet under 2002-2007. Arrangerat nordisk resp. nationell forskarkonferens om värdefrågor i anslutning till NERA samt Värdenätet. Ingår i vetenskapliga rådet inom CUL (forskarskolan i utbildningsvetenskap) vid GU.

Avhandlingstitel

Förståelsens paradox. Yrkeserfarenhetens betydelse när förskollärare blir grundskollärare. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 1999)

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper