Äldre, hälsa och vårdande

Äldre, hälsa och vårdande

Forskargruppen är vilande för närvarande, men läs gärna om pågående forskningsprojekt inom området äldre och hälsa längre ner på sidan.

Forskningen vilar på en humanvetenskaplig grund med fokus på den äldre människans perspektiv. Inom gruppen finns en rik erfarenhet av olika strategier för datainsamling, liksom metoder för analys. Den gemensamma utgångspunkten är grundad ur vårdvetenskaplig teoribildning och syftar till att utveckla vårdandet med ett tydligt patientperspektiv och med specifikt fokus på den äldre människan. Forskningen sker i olika sammanhang såsom exempelvis på sjukhus, inom hälso- och sjukvård i hemmet och på särskilda boenden.

I forskargruppen pågår flera projekt som söker kunskap om olika aspekter av åldrande och att vara äldre och i behov av vård. Några exempel på forskningsområden är äldres hälsa i relation till gener och livsstil, hur livet gestaltar sig efter pensionering med fokus på existentiella funderingar, vad en meningsfull tillvaro innebär samt innebörder av livets ändlighet och att leva i dödens närhet. Vidare berör forskningen värdig vård av äldre inom olika vårdkontexter samt att vara äldre och vårdas i en högteknologisk miljö. I forskargruppen pågår forskning om hemmastaddhet hos äldre, sjuksköterskans patientnära ledarskap och kommunikation mellan vårdare och äldre personer i olika sammanhang. 

Mål

Vår forskning har som mål att öka kunskapen om den äldre människan, i och utanför vården, och därigenom bidra till ett tryggt, säkert och värdigt åldrande. Forskningen beaktar också Agenda 2030 och fokuserar hållbarhet i relation till den äldre människans existentiella villkor.

Samverkan

Forskningssamverkan sker lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom området Människan i vården. Forskargruppen ingår i flera projekt och samarbeten. Några exempel på projekt är det EU-finansierade projektet INNOVATEDIGNITY som är ett MSCA Horizon 2020-projekt. Inom ramen för detta projekt sker ett samarbete med universitet i Storbritannien, Norge, Danmark och Grekland. Tidigare har samverkansprojekt med Högskolan i Skövde avseende äldres gener och livsstil och existentiella dimensioner av att åldras och leva som pensionär genomförts. Forskargruppens strävan är också en nära dialog med olika samhällsaktörer.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar