ITSM

IT, service and management

IT, service and management

De flesta organisationer är idag helt beroende av digitalisering för att deras affärsmodeller skall kunna fungera. ITSM-perspektivet innebär ett paradigmskifte för hela IT-sektorn som utmanar äldre teknik- och produktorienterade perspektiv

ITSM är ett tvärvetenskapligt begrepp som finns i skärningspunkten mellan IT, tjänster och management. Den forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås syftar bland annat till att skapa synergieffekter mellan dessa tre fält. Dvs. ITSM är inte enbart en angelägenhet för IT-discipliner. Vårt intresse är att förstå och utveckla IT utifrån tjänste- och managementperspektiv. Det innebär att vår forskning baseras på moderna tjänsteteorier där IT inte studeras utifrån äldre produktorienterade synsätt eller utifrån snäva tekniska perspektiv. Istället betonas nyckelbegrepp som verksamhetsnytta, kundvärde och samverkan. Vi är särskilt intresserade av att utveckla digitala verktyg som stödjer processeffektivisering, tjänsteinnovation eller data-driven innovation.

I linje med högskolans professionsinriktning genomsyras vår forskning av att bidra med digitala verktyg som skapar hållbara värden för såväl privata som offentliga intressenter. Vi vill åstadkomma resultat som gör nytta för individer, organisationer och samhällen. Det innebär att vi inte ser digital teknik som isolerade företeelser utan snarare som en del i ett större integrerat ekosystem som också utgörs av individer och organisationer. En konsekvens av detta synsätt är att vi utgår från organisatoriska, verksamhetsmässiga och individuella förutsättningar i kombination med den digitala teknikens möjligheter.

Vår forskning kännetecknas av ett empirinära förhållningssätt. Det innebär att artefakter utvecklas i samverkan med industrin eller den offentliga sektorn. Utöver att utveckla användbara IT-artefakter syftar vår forskning till att utveckla teorier. Teoretisering sker ofta utifrån observationer av digitala verktyg i användning i empiriska kontexter. Vi bedriver därmed i huvudsak tillämpad forskning. Vår forskargrupp har ett kontaktnät bestående av ett 50-tal företag, ett 10-tal kommuner och landsting samt flertal nationella och internationella lärosäten. Forskargruppen organiserar årligen återkommande konferensen ”ITSM i Borås” som samlar över 100 deltagare. 

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare