Inkluderingsforskning i samarbete med Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun driver sedan en tid tillbaks projektet SoligAST (Samverkan och lärande i grundskolan AutismSpektrumTillstånd).

I samband med detta har RCIW-gruppen fått i uppdrag att bedriva följeforskning. Två av gruppens forskare, Marianne Strömberg och Anita Norlund, har nu inlett denna forskning och såväl datainsamling som analys pågår.