Inkludrande medborgarskap (Inclusive citizenship)

Inom ramen för Inkluderande medborgarskap studeras bland annat individers erfarande av social samvaro och delaktighet i skilda samhälleliga kontexter. Metoder prövas för att skapa förståelse om villkor och förutsättningar för hållbar social utveckling. Inkluderande medborgarskap inriktas på frågor som rör utbildning, kultur och äldres livssituation och baseras på tvärvetenskapliga perspektiv: pedagogik, kulturvetenskap och sociologi.

Det så kallade Norrby-projektet (som gäller en stadsdel i Borås) ska utveckla idéer och erfarenheter som kan främja hållbar stadsutveckling. Det genomförs med stöd av Vinnova och sker i samarbete med Borås stad, SP samt Borås Energi och miljö. Den övergripande frågan är: Hur kan man skapa hållbar stadsutveckling ekologiskt, ekonomiskt men inte minst socialt? Syftet för gruppen Inkluderande medborgarskap (inom ramen för Norrby-projektet) är att bidra med kunskap om hur social samvaro och delaktighet kan främjas. Inkluderande medborgarskap ses som en nationellt och internationellt komplex men också avgörande samhällsfråga, eftersom den inrymmer utmaningar som rör social rättvisa, utanförskap och medborgares möjligheter till social samvaro och delaktighet.

Projektet Inkluderande medborgarskap finns inom forskningsprogrammen Research and Capability in Inclusion and Welfare samt Åldras, leva och lära vid Högskolan i Skövde. Projektet leds av Kennert Orlenius och genomförs tillsammans med Jenny Johannisson och Erik Ljungar.