'Achieving Impact' - rapport från Horizon 2020-konferens

Achieving Impact var titeln på den internationella konferens som hölls i Aten den 26-27 februari.

"Speed dating" för att hitta gemensamma nämnare 

Konferensen förberedde deltagarna inför eventuella ansökningar om forskningsmedel från det EU-finansierade ramprogrammet Horizon 2020. Anita Norlund besökte konferensen som var särskilt orienterad mot utmaningen "Europa i en föränderlig värld: Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen".

De två dagarna innehöll såväl information som nätverksmöjligheter. Inte minst aktiviteten ’brokerage event’ var tänkt att underlätta för kommande potentiella partners att hitta såväl varandra som gemensamma forskningsintressen.

Begreppet ’impact’ definierades för övrigt och delades upp i olika typologier. Även om det också fanns plats för problematisering av företeelsen var det tydligt att den forskning som kan visa på genomslagskraft och effekter för intressenter kommer att gynnas i värderingen av utlysningen.