RCIW deltar i europeisk konferens om inkluderingsforskning

I förra veckan, 13-16 november, höll EU-projektet TdiverS (Teaching Diverse Learners in School Subjects 2013-2016) sin första konsortiekonferens, den här gången i Luxemburg med Luxemburgs universitet som värd.  Externt inbjudna gäster från samtliga deltagande länder d.v.s. från Litauen, Luxemburg, Sverige, Tyskland, Island och Spanien deltog. EU står som finansiär och det europeiska perspektivet är viktigt i arbetet – man vill lära av varandras goda exempel.

Projektet jobbar jämförande, dessa sex länder från Europa täcker in hela spektrat från de väldigt segregerade och segregerande till de mest inkluderande. Bland de som kommit längst när det gäller inkludering i skolan är enligt OECD:s statistik Island och Sverige, medan Tyskland och Luxemburg är de mest segregerade. Projektets ledare professor Kerstin Merz-Atalik från Tyskland och professor Justin Powell, Luxemburg, ser båda projektet som en bra möjlighet att bygga ett europeiskt nätverk över de tre år som man plan

Konferensens tema var ”Learning Together to Live Diversity - Comparing Inclusive Schooling in Europe” och inleddes med en belysande och tankeväckande föreläsning av Justin Powell vid Luxemburgs universitet med rubriken ”Challenges, Paradoxes and Opportunities on Student Disability and Inclusive Education”. Vid efterföljande paneldiskussion deltog representanter från konsortiet där Sverige representerades av Bengt Persson.erat. 

- Inkludering är en process, säger Justin Powell, det är inte så att man gör det och så är det färdigt. Man måste ständigt arbeta, utveckla. Att sträva mot en inkluderande utbildning ligger helt i linje med demokratiska värderingar och ett demokratiskt samhälle, allas lika värde.

Deltagare med olika perspektiv, från olika instanser i samhället var representerade på konferensen. Såväl forskare, verksamma lärare, lärarutbildare, studenter och verksamhetschefer deltog i konferensen och dess ”world cafés”, där erfarenhetsutbyte och diskussioner ägde rum. Delegationen från Högskolan i Borås bestod av Bengt Persson, Elisabeth Persson och Annelie Schwartz som ingår i konsortiet samt de särskilt inbjudna gästerna Marianne Strömberg, Bertil Ljungblad, specialpedagog i Kungsbacka kommun, Dennis Reinhold, utbildningschef i Mark, och Jörgen Frostlund, gymnasiechef på Bäckängskolan i Borås, som samtliga ingår i samforskningsprojekt med RCIW, med fokus att utveckla inkluderande praktiker.

- Det var väldigt givande att få inblick i vad som pågår i andra länder inom inkluderingsområdet, vilka frågor som ställs och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Det ger oss som deltar i RCIWs olika samforskningsprojekt en möjlighet att höra om andra exempel och berätta samt få respons på vad vi arbetar med och också placera in oss i ett större sammanhang, säger Jörgen Frostlund och Marianne Strömberg.