FLIK-projektet avrapporterat

Torsdagen den 21 januari samlades 200 skolledare, förskolechefer och tjänstemän med ansvar  för ”Oppvekstsektoren” i Kristiansands kommun. Sedan 2013 har man bedrivit ett omfattande forskningsprojekt, Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand, som resulterat i ett kompetensutvecklingsarbete omfattande alla förskolor och skolor i kommunen. Projektet leds av våra samarbetspartner inom SERA, SePu i Hamar och Lsb i Aalborg. Bengt Persson och Elisabeth Persson har ansvarat för ett av de delprojekt som genomförts. En omfattande kvantitativ studie ligger till grund för de fyra kvalitativa studier som genomförts och det var resultaten från dessa som avrapporterades under torsdagen. Fokus för vårt delprojekt har varit ”Normalitet och avvikelse”. Två skolor med helt skilda resultat i den kvantitativa undersökningen hade valts ut av projektets styrgrupp. Intervjuer med olika befattningshavare samt klassrumsobservationer har genomförts på respektive skolenhet. Resultaten kommer att redovisas i en rapport som kommer att publiceras på Aalborgs universitetsförlag senare i vår.