Projektet Inkludering för bildning avslutas med nyutkommen bok

Inom ramen för forskningsprojektet Inkludering för bildning har data samlats in i flera omgångar mellan åren 2010 och 2015. Skolutvecklingsarbetet i Essunga kommun har följts av Bengt Persson, Julie Allan och Elisabeth Persson, alla verksamma inom Högskolans forskningsprogram RCIW.  I projektets avslutande del har de elever som lämnade grundskolan i Essunga kommun vårterminerna 2010 och 2011 följts under deras gymnasiestudier. Förutom att ungdomarnas skolresultat följts upp har tjugo intervjuer genomförts med ett stratifierat urval av elever. I boken Inkludering och socialt kapital – skolan och ungdomars välbefinnande, redovisas elevernas berättelser avseende de skolerfarenheter de har från den inkluderande lärmiljön i Essunga kommun, från deras respektive gymnasieskola samt deras syn på framtiden. 

Läs mer om boken här.